Tăng ngăn hâi: 27/2/2021

VOV4.Sêdang - Kuo#k ho#i râ má môi Mih hiăng mơnhên jâ Jennifer Granholm kô châ pơkuâ Khu xiâm ngăn on tơhrik, tơdroăng ki ăm kăn xiâm mơjiâng pro liăn ngân kong pơlê kân Michigan chiâng ngế ki nếo má môi dêi chin phuh châ kuo#k ho#i Mih tơbleăng. Klêi kơ’nâi rôh tâ ph^u kố a Kuo#k ho#i râ má môi cho 64 kơtâ ph^u vâ [ă 35 kơtâ ph^u ôh tá vâ, tung mê, ai troh 14 ngế cheăng dêi đảng Ko\ng hòa rơtế [ă tâi tâng 50 ngế đảng viên Dân chủ a Kuo#k ho#i râ má môi vâ môi tuăn [ă tơdroăng pơkâ mơ’no kố.

Jâ Granholm, hdrối nah cho kăn xiâm mơjiâng pro liăn Michigan sap ing hơnăm 2003 – 2021, kô châ pơcháu hnoăng cheăng kum pôa Biden, kăn xiâm pơkuâ kong têa mơdêk tơdroăng ki hơ’leh dêi Mih chiâng tíu xiâm ki mơjiâng on tơhrik krúa môi tiah, môi iâ tung tơdroăng ki pơkâ ăm kong têa Mih kơdroh carbon a hơnăm 2050.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định