Tăng ngăn hâi: 4/3/2021


VOV4.Sêdang – Kong têa Kul hiăng tơdah 324 rơpâu klo\ng pơkeăng vaccine AstraZeneca xua Ấn Độ mơjiâng pro pơto [a\ tơ-[ai troh a pơlê kong xiâm Phnôm Pênh. Pôa Mam Bunheng, Ngế xiâm pơkuâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât kong têa Kul, kăn teăng mâ ăm Chin phuh kong têa Kul, hiăng lo a tơraih tơ-[ai tơdah kơxo# pơkeăng vaccine kố a ngiâ hên ngế châ hlo dêi mâu kăn teăng mâ Khu xiâm ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât lâp plâi tơnêi WHO [a\ Khu pơkuâ râng liăn to\ng kum vâi hdrêng Khu lâp kong têa UNICEF a kong têa Kul. Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Kul [a\ kơdrâi pôa kô cho ngế apoăng châ pâk vaccine kố tiô tối hdrối a hâi kố lơ 4/3.

Pôa Hun Sen, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Kul tối ăm ‘nâi, kố cho kơxo# pơkeăng apoăng tung kơxo# 1 rơtuh 104 rơpâu klo\ng pơkeăng vaccine AstraZeneca xua Ấn Độ mơjiâng pro ki Kul châ po rơdâ tung tơdế apoăng hơnăm 2021 kơnôm troăng mơjiâng pro dêi COVAX. Kố châ ngăn cho tơdroăng châ tơ-[rê dêi mâu tơdroăng mơ-eăm lâp plâi tơnêi xua Chin phuh kong têa Kul pêi pro.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định