Tăng ngăn hâi: 6/3/2021

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 5/3, Khu xiâm ngăn Ko\ng an tơku\m po Hneăng hôp xo rơkong tơpui tối dêi kuăn pơlê [ă ngế ki châ tơbleăng vâ tơbriât cheăng tung Kuo#k ho#i hneăng má 15. Tiah mê, Khu xiâm ngăn Ko\ng an hiăng tơbleăng inâi ai 4 ngế châ tơbleăng vâ tơbriât mot cheăng tung Kuo#k ho#i hneăng má 15, mê cho: Đăi tươ\ng Tô Lâm, ngế cheăng tung tíu xiâm kal kí, kăn pơkuâ ngăn Đảng ủy Ko\ng an Tơnêi têa, kăn xiâm ngăn Ko\ng an châ tơbleăng tiô tơdroăng dêi Chin phuh; Trung tươ\ng Trần Quốc Tỏ, ngế cheăng tung Tíu xiâm Đảng, kăn pho\ ngăn Ko\ng an; Thie#u tươ\ng Lê Tấn Tới, ngế cheăng tung Tíu xiâm Đảng, kăn pho\ ngăn Ko\ng an; Đăi tă Vũ Huy Khánh, kăn pho\ rak ngăn luât [ă hlá mơéa, luât, Khu xiâm ngăn Ko\ng an châ pơkâ kăn Kuo#k ho#i pơkuâ a Tơnêi têa. Klêi kơ’nâi tơbleăng mâu tơdroăng dêi ngế, hneăng hôp hiăng têk ko\ng tơbleăng inâi 14 ngế châ tơbleăng vâ pro kăn cheăng Kuo#k ho#i hneăng má 15. Hneăng hôp hiăng têk ko\ng, tâi tâng mâu kăn hiăng môi tuăn tơbleăng 4 ngế.

 

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định