Tăng ngăn hâi: 2/3/2021

VOV4.Sêdang - Kơxo má lơ 1/3, Đo#i rak ngăn kơchơ kơxo# 2, ối tung Khu rak ngăn kơchơ kong pơlê Kon Tum tơru\m [ă Ko\ng an tơring Đăk Tô hiăng rup xo 3 to kơthung xo#p ki ‘no sap ing môi toăng rơxế chơ tơmối kơtâu sap ing peăng Kơnho\ng troh peăng Hdroh. Séa ngăn klêi mê ăm hlo tung mâu kơthung xo#p mê ai pôm [ă hlá môi túa hdrê loăng sâm Ngọc Linh Kon Tum.

 

Séa, riân ngăn sâm Ngọc Linh ki ôh tá xê khât tro vâi rup xo

 

Tiô mơnhên dêi khu ki ai tơdjâk troh, kố cho tơdroăng ki hêak pơloi dêi mâu ngế ki tê mơdró sâm Ngọc Linh ki ôh tá xê khât. Séa ngăn dêi khu lêng ai tơdjâk troh ăm hlo tung 3 to kơthung xo#p ai 2kg pôm [ă 12 kg hlá Tam thất Vũ Diệp ai a kơpong ngo a mâu kong pơlê peăng Kơnho\ng. {ă ki hngăm ki tối a kơpêng rơtế [ă yă tê môi tiah nôkố, tâng tơmeăm kố châ mot tung kơpong pêt sâm Ngọc Linh Kon Tum, mâu ngế ki tê mơdró sâm Ngọc Linh kô châ xo liăn dâng 400 rơtuh.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định