Tăng ngăn hâi: 3/2/2021


 

VOV4.Sêng - Kơmăng lơ 2/2, a pơlê kong xiâm Hà Nội hiăng tơku\m po Tơdroăng nge# thuât ki phá tơ-ê ‘’Tơdroăng pói vâ – Trâ bâ eăng’’ koh phiu tơdroăng châ tơ-[rê le\m dêi Hneăng hôp mâu kăn teăng mâ lâp tơnêi têa roh má 13 dêi Đảng Ko\ng san Việt Nam’’. Tơdroăng xua Khu pơkuâ tơdroăng loi t^ng tiô khôp Tơnêi têa, Khu xiâm pơkuâ mơhno túa le\m tro, Tơ’noăng ivá [a\ ôm hyô, Vi [an pơlê kong kân Hà Nội tơru\m tơku\m po. Kố cho tơdroăng ki tơku\m po rơkê, kân, [a\ tơdroăng pơxá pêi đi đo: kheăn kơdeăn Đảng, kheăn kơdeăn Pôa Hồ nhuo#m pâ, kheăn kơdeăn khu ru\m môi tuăn tâi tâng hdroâng mơngế hiăng chiâng mâu tơdroăng ki châ tơ-[rê kân, ai pơxúa khât tung tơdroăng hơ’leh nếo [a\ mơnhông mơdêk tơnêi têa.

Tơdroăng kố hiăng chiâng pro phiu ro dêi tâi tâng Đảng, tâi tâng kuăn pơlê kuăn pơlê [a\ tâi tâng khu lêng, koh phiu ro châ tơ-[rê le\m dêi Hneăng hôp mâu kăn teăng mâ lâp tơnêi têa roh má 13 dêi Đảng [a\ tơdah môi rơnó hơngui nếo Tân Sửu 2021.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định