Tăng ngăn hâi: 21/2/2021


VOV4.Sêdang - Tung mâu kơchâi, mơngế M’nông ai hên túa kơchâi tiô khôi hmâ ki kơhiâm. Tung mê, kơchâi tơpoăng alâi châ mơjiâng pro hên tơdroăng ki xú he\m ho\m [ă kơhiâm tơviah. Pôa Huyn, mơngế M’nông ối a cheăm Dak Ndung, tơring Dak Song, kong pơlê Dak Nông hiăng ai tối ‘na túa kơchâi ki kơhiâm kố tiô tơdroăng ki êng tiâ.

 

 

-Ô pôa, kơchâi tơpoăng alâi dêi mơngế M’nông hiăng ai sap ing la lâi nah?

Pôa Huyn: Kơchâi tơpoăng cho kế kâ tiô khôi hmâ hiăng ai sap ing chal vâi krâ roh nah troh nôkố. Kơchâi tơpoăng alâi ai 2 túa, ki má môi cho pế [ă hơkeh, ki má péa pế [ă plôi kơbâng, tơ-uâ kơbâng [ă rơmôe kơchâi tơ-uâ ki kơbâng há.

-Kế ki apoăng mê cho tơpoăng alâi, tiah mê, tơdroăng pro ga ai tiah lâi pôa?

Pôa Huyn: Tơdroăng ki pế pơchên tơpoăng alâi mê pin athế rah xo alâi tơxông ki rơbông. Tâng alâi khêi ga ôh tá tro, ôh tá kơhiâm. Bu ai alâi ‘nhiăn ki rơbông mê ga nếo kơhiâm. Athế rah xo alâi ki hiăng krâ iâ, đôu alâi ki hiăng krâ klêi mê kơ-óu tung on ki koh krâ kơvâ, ăm alâi chên le\m. Ôh tá ‘mâi on koh kân. Alâi tro chếo kô tâ ga xú khoăng, kâ ôh tá kơhiâm. Klêi kơ’nâi kơ-óu, pin athế pêi alâi chiâng tơpoăng liê. Mâu ‘noăng alâi ki tá hâi teăm pêi liê athế pêi ăm i liê vâ ga chiâng tơpoăng.

-Pôa búa tối ngăn ‘na túa ki pế pơchên tơpoăng alâi [ă hơkeh?

Pôa Huyn: Drêng pế [ă hơkeh, ki apoăng pin athế rah xo hơkeh ki kân [ă krâ kơvâ. Ká ki kân sap ing 4 troh 5 lạng. Tâng vâ pế kơhiâm tâ mê nếo, pin athế pôh ká ăm i chên hdrối ‘nôi, klêi mê, xo hơ’neh ká, tơvât [ă tơpoăng alâi. Klêi kơ’nâi pế ká lếo têa, drêng ká hiăng chên kô tâ xú kơhiâm, drêng mê, pin râm  tơpoăng alâi ăm ga i tơmot. Lếo têa iâ vâ tơpoăng chía tơkâ le\m, tâng lếo têa lối hên ga kô ôh tá xú kơhiâm, tơpoăng ôh tá tơkâ. La têa iâ hlái mê tơpoăng xuân ôh tá chên, athế lếo têa krâ kơvâ, vâ tơpoăng mê tơkâ le\m.

-Túa pế pơchên tơpoăng alâi [ă mâu kơchâi mê ga ti lâi pôa?

Pôa Huyn: Túa ki pế [ă plôi, tơ-uâ kơbâng, rơmôe tơ-uâ kơbâng, ôh tá khoh kêi xo hlá ki hiăng krâ. Xua hlá tơ-uâ krâ ga ôh tá kơhiâm tơ’mô rơmôe kơbâng. Xuân chiâng vâ pế tơpoăng [ă tơpăng. La ôh tá xo tơpăng ki hiăng âp chên, athế xo tơpăng ki nếo đôu, pôe tơkóu, klêi mê, tâm tung têa ăm ga pôi tá hâng. Bu tâm tơpăng 1 troh 2 chôu mê kô ôh tá xăng, klêi mê, râm tơvât [ă rơmôe tơ-uâ, plôi. Pế la lâi hiăng poh mâu kơchâi mê nếo tơvât tơpoăng, klêi mê rơvâ ăm ga i tơmot. Ôh tá chiâng lếo têa lối hên, mê athế lếo têa krâ kơvâ. Tâng lếo têa hên luâ râ mê ga kô gluâng to têa, kâ ôh tá kơhiâm”.

-Ô pôa, mâu kơchâi nhâ ki he\m ho\m vâ râm tơpoăng alâi mê cho ki klâi?

Pôa Huyn: Kơchâi nhâ ki he\m ho\m mê cho êi. Bu ai to êi mê nếo bro kơchâi chiâng kơhiâm. Nhâ xiâm pơhlăng lơ mâu kơchâi ki ê ôh tá kơhiâm. Athế pêi hlá êi [ă hăng drêh ăm ga hăng krâ kơvâ, tâng pêi hăng hên luâ râ hên ngế ôh tá chiâng kâ, po, [ôt ngot athế râm kơ’nâi mê, ôh tá khoh râm kơchâi ki ê xếo.

-Hôm, mơnê kơ pôa!

 

Y Sưng - Quốc Học chêh

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định