Tăng ngăn hâi: 21/2/2021

VOV4.Sêdang - Hên hngêi trung a kong pơlê Kon Tum đi đo rak ngăn kơvâ hnê hriâm hnê pơchân tối kơ vâi o hok tro. Ing mê, veăng kum ăm mâu vâi o hâk tơngăm ‘na khôi túa ki le\m tro dêi hdroâng kuăn ngo tơná. Tung mê, Hngêi trung phôh thong kuăn ngo ai tíu kâ koi ối pơtê a tơring Kon Plông, Hngêi trung phôh thong kuăn ngo ai tíu kâ koi ối pơtê kong pơlê [ă Hngêi trụng râ má môi Đặng Trần Côn a cheăm Ngọc Bay, pơlê kong kơdrâm Kon Tum cho mâu tơdroăng ki vâ pơtih, hiăng pơkâ ăm hok tro hdroâng kuăn ngo sâp hmân ếo tiô hdroâng kuăn ngo tơná.

 

Chôu ki pơtê, a plông dêi Hngêi trung phôh thong kuăn ngo ai tíu kâ koi ối pơtê tơring Kon Plông hiăng sôk ro nếo. Ối tung dế mâu kơdrum loăng ngiât cho mâu ếo pơtâk ki hên mơngiơk dêi hdroâng kuăn ngo. Pôa Đinh Su Giang, Kăn pho\ pơkuâ hngêi trung hâk ro tối: Mâu vâi o hok tro hâk git dêi hmân ếo pơtâk hdroâng kuăn ngo tơná. Hngêi trung bu pơkâ ‘na tơdroăng athế sap rơnuâ ếo pơtâk hdroâng kuăn ngo a hâi môi [ă hâi pơtăm rêm măng t^ng, la ai hên vâi o bu xâp rơnuâ lăm troh a hngêi trung rêm hâi.

Tiô thái Đinh Su Giang, hngêi trung đi đo ngăn khât ‘na tơdroăng hnê hriâm ăm mâu vâi o ‘na túa ki le\m tro, ‘nâi rak vế ngăn [ă mơnhông mâu tơdroăng ki kơnía git dêi hdroâng kuăn ngo tơná. Tơdroăng pơkâ xâp rơnuâ ếo pơtâk hdroâng kuăn ngo cho môi tung mâu tơdroăng cheăng ki nhên tiô kơ troăng hơlâ ki mê, hiăng châ hngêi trung pơkâ hnê tung hên hơnăm kố, ing mê, mâu vâi o hiăng hlê ple\ng tơdroăng ki ai pơxúa khât dêi tơrêm ếo pơtâk, thăm mơdêk tơdroăng ki rơnuâ, xâp dêi ếo pơtâk hdroâng kuăn ngo tơná.

Vâ hnê mơhno hok tro ‘nâi hlê tung rak vế, pơtối mơdêk khôi túa, le\m tro dêi hdroâng kuăn ngo tơná tối tơdjuôm, ếo pơtâk dêi tơrêm hdroâng kuăn ngo tối krê. Hngêi trung Phôh thong kuăn ngo ai tíu kâ koi ối pơtê tơring Kon Plông hiăng hnê thế mâu thái cô hnê tối ‘na tơdroăng cheăng tung tơrêm môn hriâm, ing mâu [ai ki hnê a lâm, lơ ing mâu tơdroăng ki hnê tơbâ, mơhnhôk tơdrêng. Tung hriâm môn kơchuâ um (Mỹ thuật), thái cô hiăng hnê tối nhên khât ‘na mơngiơk ki xiâm dêi tơdroăng ki tơtro, mâu rơneăm, mâu um méa ki châ rơneăm bro a pơtâk, ếo dêi hdroâng kuăn ngo Rơteăng. Tung môn mơhriâm tơdrá (âm nhạc), mâu vâi o xuân châ hnê tối ‘na tơdrá chêng koăng, mâu tơdroăng ki kơhnhon xuâng tung mâu hâi leh mơd^ng [ă hên mâu tơdroăng ki ê.

Tung khế 10 hơnăm 2020, thái [ă mâu cô tung hngêi trung hiăng mơjiâng môi tung mâu troăng hơlâ mơhno túa le\m tro mâu hdroâng kuăn tung tơring. Pak^ng mâu túa um ‘na kuât, hmốu tơn^ng, kâng, um loăng, ối ai tá mâu ếo pơtâk dêi hdroâng Rơteăng, Hrê. Ing hngêi trung kố hiăng kum ăm mâu vâi o hok tro đi đo chôu vế ‘na xiâm rêi dêi hdroâng kuăn ngo tơná; tơdrêng amê, kố xuân cho hiâm mơno ki hâk tơngăm dêi hok tro [ă mâu thái cô tung hngêi trung.

 

Rơtế [ă tơdroăng mơjiâng mơhno túa le\m tro, rêm măng t^ng, hngêi trung hiăng tơku\m ăm 2 lâm lăm pôu ngăn mâu pơlê dêi hdroâng kuăn ngo tung lâp kơpong vâ tí tăng ‘nâi ple\ng, hriăn ngăn khôi túa, vêa vong dêi mâu hdroâng kuăn ngo. Drêng lăm pôu ngăn, mâu vâi o pơrá sap ếo pơtâk tiô hdroâng kuăn ngo tơná.

A pơlê kong kơdrâm Kon Tum, Hngêi trung râ má môi Đặng Trần Côn ối a cheăm Ngọc Bay, tíu ki ai vâ chê tâi tâng hok tro hdroâng mơngế Bơhnéa xuân to\ng kum, ngăn khât ‘na tơdroăng hnê hriâm, tơdroăng mơhno túa le\m tro tiô khôi hmâ dêi mâu vâi o hok tro.

Thái Đặng Ngọc Hiếu, Kăn pơkuâ ngăn Đội tối ăm ‘nâi: Tiô tơdroăng pơkuâ ngăn dêi Khu hnê ngăn hngêi trung đi đo kơdo mơ-eăm vâ kum ăm mâu vâi o achê tâ tung tơdroăng ki rak vế ngăn ‘na mơhno túa le\m tro tiô khôi hmâ, ki rơhêng vâ tối, mê cho ếo pơtâk dêi hdroâng kuăn ngo tơná. Tung mê, rêm măng t^ng, a hâi péa, hâi pu\n, pơtối ăm mâu vâi o xâp rơnuâ ếo pơtâk tiô khôi hmâ dêi hdroâng kuăn ngo tơná drêng lăm hriâm. A mâu tíu ki pơchuât hlá mơ-éa dêi hngêi trung pơrá châ pro rơnuâ, kơchuâ mâu um ‘na ếo pơtâk dêi hdroâng kuăn ngo, kum ăm mâu vâi o hâk mơnâ, hâk tơngăm ‘na ếo pơtâk dêi hdroâng kuăn ngo tơná.

Tơdrêng [ă tơdroăng ki to\ng kum, hnê mơhno mâu tơdroăng ki rơkê ple\ng ‘na mâu hmân ếo pơtâk tiô khôi hmâ dêi hdroâng kuăn ngo Bơhnéa ăm hok tro, hngêi trung ối mơjiâng mâu khu to\n chêng tơgôu koăng a rêm lâm. Tiô kơ rêm khế, hngêi trung ai tơku\m po ăm hok tro xâp ếo pơtâk tiô khôi hmâ, kơhnhon xuâng, to\n chêng koăng kơnôm ai tơdroăng hnê tối dêi mâu ngế ki rơkê, mâu krâ pơlê.

Ki rơhêng vâ tối, Hngêi trung Phôh thong kuăn ngo ai tíu kâ koi ối pơtê kong pơlê Kon Tum cho tíu ki hriâm tâp dêi hok tro lo ing hên mâu kong pơlê, ai hên mâu hdroâng kuăn ngo ki phá tơ-ê dêi pó. Thái Lưu Thế Vinh, Kăn pho\ ngăn hngêi trung ai tối tiah kố: Dế nôkố ai 464 ngế hok tro ối tung 15 hdroâng kuăn ngo dế mơhriâm tung hngêi trung. A mâu hâi leh mơd^ng, hngêi trung hiăng tơku\m hnê mơhno mâu tơdroăng mơhno túa le\m tro, hơdruê xuâng [ă ai hên mâu tơdroăng cheăng ki hơniâp ro, môi tiah po hneăng tơ’noăng pế pơchên hmê kơchâi kâ mâu hdroâng kuăn ngo dêi tơná; mơđah kơhnhon xuâng, mơjiâng pro hên mâu túa cheăng [ă hên mâu tơdroăng ki ê, tơ’mot hên, kơdrâm mâu hok tro ki veăng. Tung mâu tơdroăng cheăng kố, mâu vâi o kô sâp ếo pơtâk tiô khôi hmâ dêi hdroâng kuăn ngo tơná, rơtế dêi pó tí tăng ‘nâi nhên ‘na khôi túa, vêa vong hdroâng kuăn ngo.

Jâ Đinh Thị Lan, Kăn pho\ hnê ngăn Khu hnê hriâm dêi kong pơlê Kon Tum tối ăm ‘nâi: Pơla hdrối mê hía nah, khu kố đi đo ngăn khât tơdroăng pơtối rak vế, mơhno túa le\m tro mâu ếo pơtâk dêi hdroâng kuăn ngo a tâi tâng mâu hngêi trung tung lâp kong pơlê. Ing mâu túa ki hnê mơhno mê, túa pêi pro ki rơkê, mâu hngêi trung hiăng to\ng kum vâ mâu vâi o hok tro hdroâng kuăn ngo châ hlê ple\ng ‘na mâu túa le\m tro dêi mâu hdroâng kuăn ngo, tung mê, ai tá tơdroăng ki pơchân tối troh ‘na ếo pơtâk dêi hdroâng kuăn ngo. Kơnôm ti mê, mâu vâi o ‘nâi mơnê nhoa#m, pơtối mơdêk [ă rak ngăn tơdroăng ki hâk git [ă mâu khôi túa, vêa vong, ki rơkê tơtro dêi hdroâng kuăn ngo.

Hlá tơbeăng Kon Tum

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định