Tăng ngăn hâi: 2/3/2021

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 1/3, a tíu pêi cheăng Ko\ng an kong pơlê Dak Lak, teăng mâ Khu xiâm pơkuâ Ko\ng an tơku\m po tơbleăng pơkâ dêi Ngế xiâm ‘na tơdroăng rah xo, pơtroh mâu kăn [o#. Pơtối mê, Thie#u tươ\ng Lê Văn Tuyến – Kăn pơkuâ Ko\ng an kong pơlê Dak Lak pơtê pro Kăn pơkuâ Ko\ng an kong pơlê, lăm pro Pho\ pơkuâ Vi [an séa ngăn Đảng ủy Ko\ng an Tơnêi têa.

 

 

Kăn pơkuâ Ko\ng an Dak Lak to pro Kăn pho\ pơkuâ Vi [an séa ngăn Đảng ủy Ko\ng an xiâm tơnêi têa

 

Tung pơla pêi cheăng a péa kong pơlê Tây Nguyên (Dak Lak, Dak Nông), Thie#u tươ\ng Lê Văn Tuyến hiăng vêh hơ’leh khu râ kăn pêi cheăng, đi đo ai mâ a mâu tíu ki ôh tá tơniăn vâ hnê mơhno [a\ mơhnhôk hiâm mơno kăn [o#, mâu lêng veăng tơleăng mâu tơdroăng xôi.

Xuân tiô tơbleăng kơxê ki mê, Đăi tă Lê Vinh Quy – Kăn pơkuâ Ko\ng an kong pơlê Lâm Đồng pơtê pro kăn pơkuâ Ko\ng an kong pơlê Lâm Đồng, troh tơdah hnoăng cheăng Kăn pơkuâ Ko\ng an kong pơlê Dak Lak, teăng Thie#u tă Lê Văn Tuyến.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định