Tăng ngăn hâi: 6/3/2021

VOV4.Sêdang - Kăn hnê ngăn Ho#i đong kuăn pơlê kong pơlê Lâm Đồng tơku\m po hneăng hôp roh má 38 vâ séa ngăn ‘na inâi tung pơkâ a mâu roh hôp dêi Ho#i đong kong pơlê hneăng 10, hneăng hơnăm 2021-2026 [ă mâu tơdroăng ki ê dêi hnoăng pơkuâ. A Hneăng hôp, Kăn hnê ngăn Ho#i đong kong pơlê hiăng tơpui ăm hnê tối, hlối séa ngăn pơkâ ‘na tơdroăng Pơkâ tro tiô luât dêi mâu kăn dêi Ho#i đong kong pơlê hơnăm 2021.

Mơgêi rôh hôp má 38, Kăn hnê ngăn Đảng, Kăn hnê ngăn Ho#i đong kòng pơlê pâ thế, klêi hôp mê, Kăn hnê ngăn Ho#i đong kong pơlê [ă mâu kơvâ cheăng tơdjâk troh thế pơtối rak vế hiâm tuăn, hnoăng cheăng pêi, mơ-eăm tơru\m, re\ng pêi klêi mâu tơdroăng pơkâ tung inâi dêi tơrêm kơvâ cheăng, mâu tơdroăng kal ‘na pơkâ x^ng xoăng, ăm liăn ngân ‘no mơjiâng tơmeăm khoăng tơnêi têa, hbrâ hlá mơ-éa ‘no liăn mơjiâng pro troăng kâ tơdrăng Dầu Giây, Liên Khương.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định