Tăng ngăn hâi: 2/3/2021

VOV4.Sêdang - Ngế pêi ‘na luât teăng mâ ăm Ngế kum cheăng kong têa Myanmar nếo tối ăm ‘nâi, jâ Aung San Suu Kyi a hâi lơ 1/3 hiăng ai mâ a 1 roh tơleăng mơ’no tơdrêng tung um tơvi a pơlê kong xiâm Naypyidaw. Akố, jâ hiăng pơkâ thế trâm khu pêi ‘na luât dêi tơná tung tơleăng mơ’no tơdrêng tung um tơvi.

Tiô ing [âng um tơvi mơ’no tơdrêng, ngế pêi ‘na luât dêi jâ, pôa Min Soe mơnhên, jâ cho ngế ki mo sêi. Tiô um tơvi tơnêi têa, roh tơleăng hiăng tối mâu tơdroăng mơne\n ki nếo [â jâ, tung mê ai tơdroăng kô troh lâp lu tơdroăng kô ‘’pro xâu lơ kơchăng’’. Tiô tối hdrối, roh tơleăng jâ pơtối kô tơku\m po a hâi lơ 15/3 la ngiâ. Nôkố lâp plâi tơnêi dế tô tuăn ‘na tơdroăng kong têa Myanmar.

Hâi kố, lơ 2/3, Khu tơru\m cheăng mâu kong têa peăng mâ hâi lo pá hdroh châu Á kô hôp khu ki phá tơ-ê vâ tơpui tơno ‘na tơdroăng kố. Malaysia hâi kố tối ăm ‘nâi, ASEAN kal thế cho khu ki kal ai hnoăng hbrâ pêi xêh tung tơdroăng kum Myanmar vêh tiah hmâ.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định