Tăng ngăn hâi: 5/3/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - A Hngêi Kuo#k ho#i, Ho#i đong tâ ph^u tơnêi têa hiăng hôp tâi tâng  roh má pái xua jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i pơkuâ hneăng hôp. Hneăng hôp roh má 3 dêi Ho#i đong tâ ph^u tơnêi têa kô tơmâng tối tơbleăng tơdroăng ‘mâi hơ’leh klêi Hôp tơpui tơno roh má môi ‘na x^ng xoăng mơngế pêi cheăng, kơxo# mâu kăn Kuo#k ho#i hneăng 15 [ă tơdroăng mâu kơ koan, khu tơru\m cheăng, mâu tíu pêi cheăng xiâm tơnêi têa [ă kong pơlê hbrâ hneăng hôp roh má 2 vâ chêh inâi mâu ngế lo tơbriât pro kăn Kuo#k ho#i, kăn Ho#i đong.

Tơbleăng tơdroăng cheăng dêi Ho#i đong tâ ph^u tơnêi têa [ă Khu rah chêh sap ing hneăng hôp Ho#i đong tâ ph^u tơnêi têa roh má 2 troh nôkố; tơpui tơno tối tơbleăng mâu tơdroăng pơkâ ‘na kơxo# tíu tâ ph^u, inâi mâu tíu tâ ph^u [ă kơxo# mâu kăn Kuo#k ho#i châ rah xo a rêm tíu tâ ph^u tung lâp tơnêi têa.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định