Tăng ngăn hâi: 5/3/2021

 

 

VOV4.Sêdang - Jâ Gila Gamliel, Ngế xiâm ngăn ‘na hyôh kong prâi Israel hiăng săm tối Iran ai tơdjâk troh tơdroăng ki têa châu hiăng plế plo\ng lo a k^ng têa kơx^ dêi kong têa kố, hiăng pro ‘mêi hên khât troh tơdroăng rêh kâ ối dêi Israel. Tiô jâ Gila Gamliel tối, tuk ki pro tơ-ok têa châu kố cho dêi môi Ko\ng ti Libya, kơtâu sap ing Iran tơkâ troh a Ving Péc-xích, klêi mê, tơkâ luâ hno Suez. Israel tiô riân ngăn ki vâ iâ ai 1 rơpâu ta#n hắc-ín, xua tro plế plo\ng têa châu a khế hdrối, têa châu mê hiăng hiu troh a k^ng têa kơx^.

Israel hdrối mê tối tơbleăng kô kl^ng tâi tâng péa  a k^ng kơno têa Địa Trung Hải dêi kong têa kố tá troh a hâi ki ai tối pơtâng ki nếo. Lối rơpâu ngế ki veăng lăm pro mơgrúa kơno têa vâ go#m hắc-ín, têa châu. Khu lêng Israel xuân ai pơkâ ‘no lối rơpâu ngế lêng troh vâ to\ng kum ăm tơdroăng ki pro mơgrúa têa kơx^.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định