Tăng ngăn hâi: 3/3/2021


Kong pơlê Kon Tum

Xok iâ klêi mê tơprâ, kơmăng ôh tá ai mêi, peăng kơxo kong hngiú, kơhâi kong tô

Khía hơ’leh pêi ing hên tíu

Hyôh tô:  Sap ing 31 - 33 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 19  – 21 đo# C

Kong pơlê Gia Lai

Xok iâ klêi mê tơprâ, kơmăng ôh tá ai mêi, peăng kơxo kong hngiú, kơhâi kong tô

Khía hơ’leh pêi ing hên tíu

Hyôh tô:  Sap ing 30 - 32 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 18 – 20 đo# C

Krê mâu tơring ối peăng mâ hâi lo pá hdroh:

Hyôh tô:  Sap ing 33 - 35 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 22 – 24 đo# C

Kong pơlê Dak Lak:

Xok iâ klêi mê tơprâ, kơmăng ôh tá ai mêi, peăng kơxo kong hngiú, kơhâi kong tô

Khía hơ’leh pêi ing hên tíu

Hyôh tô:  Sap ing 31 - 33 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 19  – 21 đo# C

Kong pơlê Dak Nông:

Xok iâ klêi mê tơprâ, kơmăng ôh tá ai mêi, peăng kơxo kong hngiú, kơhâi kong tô

Khía hơ’leh pêi ing hên tíu

Hyôh tô:  Sap ing 30 - 32 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 18  – 20 đo# C

Kong pơlê Lâm Đồng:

Xok iâ klêi mê tơprâ, kơmăng ôh tá ai mêi, peăng kơxo kong hngiú, kơhâi kong tô

Khía hơ’leh pêi ing hên tíu

Hyôh tô:  Sap ing 28 – 30 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 17 – 19 đo# C

A pơlê kong kơdrâm Đà Lạt

Hyôh tô: Sap ing 22 – 24 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 13 – 15 đo# C

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định