Tăng ngăn hâi: 27/2/2021

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 26/2, pôa David Malpass, Kăn hnê ngăn Hngêi rak liăn lâp plâi tơnêi  hiăng krếo mâu kong têa re\ng veăng k^ tơhrâ rôe pơkeăng vaccine hbrâ mơdat pơreăng Covid-19 ing pơla nôkố vâ vâi châ x^g xoăng dêi hâi ki vâ re\ng pơtroh [ă teăm mơdât tơ-[rê pơreăng Covid-19. Tơpui a môi hneăng hôp to Kăn xiâm ngăn ‘na liăn ngân G20, pôa Malpass xuân tối tiah kố, mâu kong têa kal thế mơ-eăm pêi cheăng ing hên mâu [âng ki pơrá phá dêi rơpó, ing tơdroăng mơdêk chêh tơdrăng tung mâu hlá mơ-éa tơhrâ rôe , khu mơjiâng pro pơkeăng [ă peăng khu tơdé rá vâ mơdêk ki mơ-eăm pâk pơkeăng tung lâp plâi tơnêi. Pak^ng mê, pôa Malpass xuân tối nhên ki kal deie tơdroăng po hneăng hôp tơpui ‘na hyôh kong prâi dêi G20, tối pơchân tiah kố Hngêi rak liăn lâp plâi tơnêi dế pơxiâm vâ tối ‘na hyôh kong prâi [ă ki mơnhông mơdêk dêi mâu kong têa nếo xông vâ tơku\m a tâi tâng tơdroăng tối tơbleăng [ă tơdroăng cheăg pêi dêi rêm kong têa./.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định