Tăng ngăn hâi: 2/3/2021

VOV4.Sêdang - Pôa Moon Jae-in, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Hàn Quốc a hâi lơ 1/3 tối, kong têa kố kô pơtê tơdroăng thăm mơdêk tơru\m cheăng [ă kong têa Nhuk, tơdrêng amê, vêh mơnhên tối, tơdroăng kố kô ai pơxúa ăm tơru\m pơla péa pâ [ă  Mih.

Xông tơpui a um tơvi drêng troh hâi xông tơplâ rak vế krê tơnêi têa a hâi lơ 1/3, pôa Moon Jae-in vêh mơnhên tối: Chin phuh ngin kô hbrâ vâ tơpui tơno [ă chin phuh Nhuk drêng lâi xuân hôm. Pôa mơhno tối loi tơngah kong têa kố kô chiâng vâ kơdroh tah lôi mâu tơdroăng ki ai tơdjâk troh tơdroăng rôh ton nah tiô kơ tơdroăng ki tơ’lêi hlâu rơtế ai tơdroăng ki tơmiât mot tung hnoăng cheăng dêi tơná.

Xuân tung [ai tơpui kố, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Hàn Quốc tơkêa kô pơtối kơdo mơ-eăm vâ pơtê tơdroăng mơjiâng ‘na trếo tik nik a chuăn Triều Tiên. Pôa vêh mơnhên tối nếo, tơdroăng cheăng dêi 3 khu ‘na tơru\m pơla Triều Tiên: Ôh tá vâ tơdroăng tơplâ tơplong, kring vế tơniăn tơdroăng kring vế tơdjuôm [ă rơtế mơnhông kro mơdro\ng.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định