Tăng ngăn hâi: 4/3/2021


VOV4.Sêdang –.Khu xiâm pơkuâ lêng Hàn Quốc tối ăm ‘nâi, hâi lơ 3/3, pôa Suh Wook, Ngế xiâm pơkuâ lêng kong têa kố hiăng ai roh trâm mâ jâ Maria Castillo Fernandez, Kăn teăng mâ Khu tơru\m châu Âu  - EU a Seoul [a\ tơpui tơno ‘na troăng tơru\m cheăng kring vế, tung mê ai tá hnoăng cheăng mơdât mâu ngế tong a tung dế têa kơx^ Somalia.

Tiô Ngế xiâm pơkuâ lêng kong têa Hàn Quốc, a roh trâm mâ, pôa Suh Wook [a\ jâ Maria Castillo Fernandez hiăng rơtế tơpui tơno mơnhên ‘na tơdroăng gâk kring a rơlố Triều Tiên [a\ tung kơpong. A roh trâm mâ kố, pôa Suh Wook hiăng pơkâ thế EU veăng tơpui tơno gâk kring lâp plâi tơnêi rêm hơnăm la ngiâ dó inâi Tơpui tơno cheăng lêng Seoul [a\ Hneăng hôp rak hơniâp le\m râ Ngế xiâm dêi Khu lâp kong têa kô tơku\m po a khế 12 la ngiâ a Seoul.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định