Tăng ngăn hâi: 27/2/2021

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 26/2, Grup kring vế Khu lâp kong têa hiăng hôp mơ’no tơdrêng tung um tơvi tơpui tơno ‘na tơdroăng Trung Đông, tá tơdroăng ‘na Palestin. Grup kring vế Khu lâp kong têa mơhno tơdroăng môi tuăn [a\ tơdroăng rêm pâ a kong têa Palestin môi tuăn tơdroăng xiâm ki kal  vâ la ngiâ tơku\m po tâ ph^u rah xo kăn xiâm pơkuâ tung dế hơnăm kố. Hên kong têa mơnhên roh tâ ph^u rah xo kăn xiâm pơkuâ kal châ tơku\m po tơniăn le\m, tơdâng tơ’mô [a\ ai tơdroăng veăng dêi rêm khu ngế, rêm kơpong, tung mê ai tá peăng mâ hâi lo Jerusalem. Mâu kong têa xuân tối loi tơngah khât ‘na mâu tơdroăng ki nếo achê kố tơdjâk troh tơdroăng mơjiâng hơniêp le\m Trung Đông [a\ tơdroăng thăm pêi pro lơ pơtối to\ng kum ăm kuăn pơlê Palestin vâ tơtrâ [a\ tơdroăng ôh tá tơniăn nôkố. Mâu kong têa pơtối mơhno tô tuăn ‘na tơdroăng Israel ‘nhê mâu kế tơmeăm khoăng, hngêi trăng [a\ kế tơmeăm khoăng dêi mơngế Palestin, kơbông krếo Isreal pơtê tơdrêng mâu tơdroăng kố.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định