Tăng ngăn hâi: 24/2/2021

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/2, Hngêi pơkeăng lêng pơlât Covid-19 kong pơlê Gia Lai hiăng tơku\m po diâp ăm hlá mơ-éa mơnhên pơlât prêi COVID-19 ăm 4 ngế. Tiah mê, riân troh nôkố, hiăng ai 5/27 ngế ki tâ COVID-19 a kong pơlê Gia Lai hiăng châ lo ing hngêi pơkeăng. {ok thái pơkeăng Nguyễn Tấn Phúc, kăn pho\ pơkuâ Hngêi pơkeăng kân kong pơlê Gia Lai tối ăm ‘nâi, Kăn pơkuâ hngêi pơkeăng lêng pơlât COVID-19 kong pơlê Gia Lai ăm ‘nâi, tung pơla pơlât, mâu ngế ki tâ pơreăng hlo tơngê iâ, châ chăn rơrâi rơlo. Klêi kơ’nâi châ hngêi pơkeăng pơlât tiô tơdroăng ki rơkê ple\ng [ă tơdroăng ki to\ng kum dêi Hngêi pơkeăng Chợ Rẫy, Pơlê kong kân Hồ Chí Minh mê ivá mâu ngế ki mê âi pơrá hiăng tơniăn.

Nôkố, kong pơlê Gia Lai ai hên ngế ki ê hiăng âm t^nh sap ing 3 troh 4 rôh [ă virus SARS-CoV-2. Kong pơlê hiăng pâk ngăn COVID-19 [ă lối 47.400 ngế. Rơtế amê, tung 12 hâi pơtối, kong pơlê kố ôh tá ai ngế ki lâi tâ COVID-19 ki nếo.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định