Tăng ngăn hâi: 25/2/2021

 

VOV4.Sêdang – Kơxo lơ 24/2, khu kăn dêi Vi [an Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam kong pơlê Gia Lai hiăng tơdah xo 5 ta#n phái [ă 20 rơpâu kên pâng môh rơkong ăm mâu khu, mâu ngế vâ rơtế veăng kum pêi pro tung hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 tung kong pơlê. Ing mê, Khu kăn dêi Vi [an Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam kong pơlê Gia Lai hiăng xo 5 ta#n phái xua ko\ng ti pêi cheăng tiô rơnó tê phái Việt Nam hbru ăm vâ kum tung tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng Covid-19. 

Klêi tơdah xo, Khu kăn dêi Vi [an Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam kong pơlê pơtroh tâi tâng kơxo# phái ăm khu hnê mơhno hbrâ mơdât COVID-19 pơlê kong krâm Ayun Pa. Xuân a tíu tơdah xo tơmeăm hbru ăm mơdât pơreăng Covid-19 dêi Vi [an Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam kong pơlê, pôa Ngô Công Đoan, Kăn pho hnê ngăn Khu mơdró mâu lêng hơnăm hiăng krâ Việt Nam, Ngế pơkuâ kâu lak [o# mâu lêng hơnăm hiăng krâ ki pêi cheăng tê mơdró rơkê dêi kong pơlê Gia Lai hiăng diâp ăm 20 rơpâu to kên pâng môh rơkong vâ veăng hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 tung kong pơlê.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định