Tăng ngăn hâi: 24/2/2021


VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 23/2, Vi [an hnê ngăn kong pơlê Gia Lai tơku\m po rôh trâm mâ mâu kăn [o# dêi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, tíu pêi cheăng ki hiăng kum kong pơlê Gia Lai hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 tung pơla hdrối kố nah. Hdrối mê, hâi lơ 30/1, klêi kơ’nâi kong pơlê Gia Lai ai 5 ngế dương t^nh [ă Covid-19, Khu kăn ki pêi dêi hnoăng cheăng dêi Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên hiăng lo ing Dak Lak troh mâu kơpong ki ai pơreăng dêi Gia Lai vâ tối tơbleăng mâu troăng hơlâ pêi pro tơdrêng [ă tí tăng, vê hdró mâu kơpong ki ai pơreăng. 

 

 


 

Trâm mâ mâu [ok thái pơkeăng dêi Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên hiăng to\ng kum ăm Gia Lai

 

Troh nôkố, Khu kăn ki pêi dêi hnoăng cheăng kố hiăng kum kong pơlê Gia Lai pâk ngăn mơheăm [ă lối 18 rơpâu ngế, ai lối 47 rơpâu ngế châ pâk xo mơheăm, [ă 27 ngế dương t^nh [ă Covid-19. Lối 10 hâi hdrối nah, kong pơlê Gia Lai ôh tá ai tơ’nôm ngế ki lâi nếo dương t^nh [ă Covid-19.

Tơpui a rôh trâm mâ, jâ Nguyễn Thị Thanh Lịch, kăn pho\ hnê ngăn Vi [an kong pơlê Gia Lai mơnê mâu [ok thái pơkeăng dêi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên hiăng kum kong pơlê tung pơla hdrối kố nah.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định