Tăng ngăn hâi: 2/3/2021

VOV4.Sêdang - Klêi kơ’nâi môi pơla pơtê Têt [a\ pơtê hriâm vâ pêi pro tơdroăng hbrâ mơdât pơrea\ng COVID 19 kơxo lơ 1/3, hok tro, sinh viên lâp kong pơlê Gia Lai hiăng vêh hriâm. Mơhé nôkố kong pơlê Gia Lai hiăng kâi mơdât pơrea\ng COVID 19, laga ôh tá chiâng tơngôu tung tơdroăng hbrâ mơdât pơrea\ng. Xua mê, ahdrối hok tro, sinh viên vêh hriâm, Khu pơkuâ hnê hriâm [a\ Hnê mơjiâng hiăng hnê mơhno mâu hngêi trung hriâm tơru\m [a\ Khu pơkuâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât tơku\m po xôh pơkeăng kơdê pơrea\ng, lâm ahdrối hok tro troh hngêi trung.

Krê mâu hngêi trung ai tíu kâ koi ối pơtê, Khu pơkuâ hnê hriâm [a\ Hnê mơjiâng pơkâ kal ai troăng hnê hriâm, tăng tíu kâ, ối pơtê ăm hok tro tơniăn hbrâ mơdât pơrea\ng COVID 19, rak tơniăn drêng hok tro tơku\m vêh hriâm.

Rơtế [a\ mê, thế tơniăn 100% hok tro, kăn [o#, thái cô, mâu ngế hriâm châ khăm ki tô tung châ ahdrối mot lâm hriâm, pêi cheăng [a\ thế pâng rơkong môh drêng hriâm tâp, pêi cheăng.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định