Tăng ngăn hâi: 2/3/2021

VOV4.Sêdang - Vi [an châu Âu (EC) tiô tối hdrối tơbleăng pơkâ nhên ăm tơdroăng po rơdâ mơ-éa mơnhên vaccine COVID 19 đie#n tưh tung lâp kơpong Khu tơru\m châu Âu (EU) tơdrêng tung khế kố. Kố cho mơnhên dêi jâ Ursula Von Der Leyen, Kăn xiâm hnê ngăn EC tung roh hôp mơ’no tơdrêng tung um tơvi [a\ mâu khu mơjiâng luât dêi Alơmăng.

Hdrối mê, troăng tơmiât xúa ‘’mơ-éa mơnhên vaccine’’ châ mơjiâng tung pơla pơrea\ng kân COVID 19 kô pro mâu tơdroăng tơru\m tê mơdró, prôk lăm tro mơnhông tơtêk chôa ‘lâng. Tơdroăng po rơdâ pêi pro mâu troăng tơmiât kố kô ăm phêp mâu ngế hiăng pâk vaccine hbrâ mơdât COVID 19 tơ’lêi hlâu prôk lăm a mâu kong têa.

Mơhé châ mơnhên kô châ tơ-[rê hên, laga mơ-éa mơnhên vaccine COVID 19 tá hâi châ tơdah tơdroăng môi tuăn dêi Khu xiâm ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât lâp plâi tơnêi WHO.

 

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định