Tăng ngăn hâi: 5/3/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Tung pơla hdrối kố nah, rơtế [ă pêi pro tro hnoăng cheăng gak ngăn tíu tơkăng kong, kăn [o#, lêng đông mố đo#i gâk tơkăng kong dêi bo cheăng Thuận An, tơring Dak Mil, kong pơlê Dak Nông hiăng tơru\m [ă khu kăn pơkuâ tơring pơtroh mâu lêng hâi măng lăm pơtrui, séa ngăn, gâk ngăn rêm hơlâ troăng, hơlâ mơdât ôh tá ăm pơreăng COVID-19 châ tâ tú mot tung kong pơlê. {ai ‘’Đông mố đo#i gak tơkăng kong bo cheăng Thuận An: Tíu ki bâ tung rôh lăm pơtrui, hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 a Dak Nông’’.

 

Đông mô đo#i gak tơkăng kong Thuận An, tơring Dak Mil, kong pơlê Dak Nông nôkố rak ngăn troăng kong xo\n 13km ki achê [ă kong têa Kul. Kố cho tíu ki hên troăng kong, hơlâ mot lo. A cheăm ái hr^ng rơpo\ng kuăn ngo ai tơdroăng rêh ối hmâ [ă peăng vâi pú kong têa Kul, vâi krâ nho\ng o péa pâ tíu tơkăng kong hmâ prôk tơkâ luâ lăm pôu dêi rơpó.

Jâ H’Plơ ối a pơlê Sa Pa ăm ‘nâi, hdrối nah troh hâi leh Têt lơ hâi tung rơpo\ng hngêi ai tơdroăng ôu kâ pơko\ng, lơ ai mơngế hlâ vâi krâ nho\ng o péa pâ hmâ lăm pôu ngăn dêi rơpó. Sap hâi ai pơreăng COVID-19 tâ tú, kuăn pơlê iâ mơngế châ tơkâ luâ xua vâ hbrâ mơdât pơreăng tơná [ă ăm nho\ng o tung pơlê.

’’Sap ai pơreăng tâ tú, mâu mố đo#i gak tơkăng kong mơhnhôk kuăn pơlê pơtê ‘nôi tơdroăng lăm pôu dêi rơpó. Kuăn pơlê hiăng rak vế pêi pro tro tiô luât. Hên ngế kuăn pơlê a pơlê Sa Pa ai nho\ng o hdrông hdrê peăng kong têa Kul la vâi rak tro luât oh tá lăm pôu xếo. Nôkố bú krếo phôn kơ-êng dêi rơpó tê, châ tơmo lơ ai ngế nho\ng o xiâm hlâ bú krếo phôn pơtâng tối ăm ‘nâi tê, tơpui hơlêm [ă dêi rơpó tung phôn, oh tá mot peăng pá tá xếo’’.

Kăn [o#, mâu lêng Đông tơkăng kong bo cheăng Thuận An lăm tí tăng ngăn, gak ngăn a tíu tơkăng kong

 

A cheăm Thuận An, kuăn pơlê ai hên chiâk deăng a kơpong tíu tơkăng kong. Pôa Nguyễn Minh Tuấn, Kăn hnê ngăn chi [o# hnối pro kăn thôn Thuận Hạnh, cheăm Thuận An ăm ‘nâi, châ mố đo#i đi đo hnê tối [ă x^ng xoăng ăm kên pâng môh rơkong, kuăn pơlê rak tro luât hnê hbrâ mơdât pơreăng, ôh tá khên tơkâ luâ kong têa ê hmâng vâ, [ă  ối cho mâu tíu ‘’kring gak kơtăng‘’ kum mâu khu râ pơkuâ cheăng kâi mơdât pơreăng a  tíu tơkăng kong.

‘’Pơla hdrối kố nah, ngin đi đo hnê tối tơru\m [ă tôh, đo#i gak tơkăng kong lăm troh tơrêm hngêi k^ tơhrâ [ă kuăn pơlê tung tơdroăng pêi pro mâu pơkâ ‘na hbrâ mơdât pơreăng. ‘Na kuăn pơlê lăm pêi chiâk achê tíu tơkăng kong [ă kong têa Kul hên la klêi hnê tối kuăn pơlê mơdêk ki hbrâ rơnáu drêng tơkâ luâ tíu tơkăng kong tối inâi tíu ối tơná ăm mâu đông tơkăng kong. {ă peăng mâu kong têa Kul drêng vâi tơkâ luâ ngin ai mơdât, ai tối tơbleăng ăm râ kơpong vâ vâi hbrâ mâu tơdroăng pơkâ klâ krê [ă kuăn pơlê ki tơkâ luâ hmâng vâ ki ôh tá ai hlá mơ-éa ‘’.

Kăn [o# Đông mô đo#i gak tơkăng kong tíu tê mơdró tơkăng kong bo cheăng Thuận An hnê tối ăm kuăn pơlê pêi pro tơdroăng pơkâ kring gak tíu tơkăng kong, hbrâ mơdât pơreăng COVID-19

 

 

Vâ hbrâ mơdât pơreăng COVID-19, sap ing khế 3/2020 troh nôkố, Đông mô đo#i gak tơkăng kong Thuận An hiăng mơjiâng pro 3 tíu gak ngăn mơdât pơreăng kố. Đăi u\y Nguyễn Đức Quyền, Đo#i trương đo#i mơhnhôk kuăn pơlê Đông tơkăng kong tíu tê mơdró Thuận An tối, tơdroăng cheăng pêi dêi mâu tíu gak ngăn a drô tíu tơkăng kong ối xahpá, oh tá ai tu\m tơmeăm, la mâu kăn [o#, mâu mố đo#i đi đo mơhnhôk dêi rơpó thế mơ-eăm vâ kâi mơdât pơreăng COVID-19 mot a tung  pơlê, cheăm.

‘’Nôkố pơreăng COVID-19 ôh tá ‘nâi la lâi nếo kâi mơdât la tiô tơdroăng hnê tối a tíu tơkăng kong, tíu xiâm dêi ngin hlo tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng kô môi tiah tơplâ [ă xâ. Bú la lâi tơdroăng ‘na tâ tú pơreăng tơniăn, hiăng tâi pơreăng mê ngin nếo hmiân tuăn. Nôkố tung pơla dế ai tâ tú pơreăng mâu vâi ngoh  o hiăng mơ-eăm khât vâ kâi tơkâ luâ tu\m tơdroăng pá pêi pro tro tiô pơkâ hbrâ mơdât pơreăng. Malối mâu tíu gak ngăn nôkố, vâi ngoh o têa ôu oh tá ai, hyôh phôn ôh tá ai há’’.

Tiô Trung tă Doãn Văn Tiến, tơdroăng kal kí đông tơkăng kong Thuận An, kơpong tíu tơkăng kong châ pơcháu gak ngăn bú kơtăn peăng kong têa pú môi to têa plông, tơdroăng mot lo hmâng vâ kô prôk la lâi ôh tá ‘nâi. Xua mê, tơdrêng [ă tơdroăng gak ngăn tíu tơkăng kong, tơdroăng hnê tối, mơjiâng kring gak tung kuăn pơlê cho tơdroăng séa ngăn kơtăng a tíu tơkăng kong, tơdroăng hnê tối kuăn pơlê cho hnoăng cheăng pêi ahdrối vâ pêi klêi hnoăng cheăng kring gak tíu tơkăng kong.

“Tíu tơkăng kong tơru\m [ă pơlê cheăm pêi tơdroăng hnê tối [ă tơdroăng chêh tung hlá mơ-éa tơbleăng tối pơla nâl Xuăn [ă nâl M’nông. Klêi mê, tơbleăng mâu tơdroăng ki mê tung Rơ’jiu dêi cheăm troh mâu thôn pơlê, tung cheăm. Tơdroăng hnê tối ăm kuăn pơlê cho thế tối khât [ă tơdroăng mot lo tơkâ luâ hmâng vâ kong têa. Hnê tối kuăn pơlê thế rak vế pêi pro tro mâu tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 malối cho tơdroăng hnê pêi 5 tơdroăng dêi Khu xiâm ngăn pơkeăng pơlât. Hnê kuăn pơlê cai Bluezone’’.

Mơjiâng tơdroăng kring vế gak ngăn tíu tơkăng kong tơniăn, kăn [o# mâu lêng đông tơkăng kong tíu tê mơdró bo cheăng tơkăng kong Thuận An, kong pơlê Dak Nông hiăng [ă dế pêi tro tơdroăng cheăng kring vế hnoăng kring tơniăn tíu tơkong, [ă mơdât ôh tá ăm pơreăng COVID-19  tâ tú tung kong pơlê.

            Tuấn Anh chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định