Tăng ngăn hâi: 25/2/2021

VOV4.Sêdang - Khu pơkuâ ngăn Mố đo#i gak tơkăng kong, kong pơlê Dak Nông nếo tơru\m [ă khu râ Đảng, khu kăn pơkuâ cheăm Quảng Trực, tơring Tuy Đức tơku\m tối tơbleăng u kố u mê ‘na hâi mơjiâng Mố đo#i gâk tơkăng kong Việt Nam [ă mơhnhôk kuăn pơlê a kơpong tơkăng pêi pro châ tơ-[rê mâu troăng hơlâ hbrâ mơdât pơreăng Covid-19.

 

 

 

 

Rơxế ki tơbleăng u kố u mê a cheăm Quảng Trực, tơring Tuy Đức

 

{ă mâu túa rơxế ki tơbleăng u kố u mê, tơbleăng [ă loâ ki râng ko\ng, hnối râng hlá cơ, [ăng-rôl troh tơrêm hngêi, khu mố đo#i gak tơkăng kong kong pơlê hiăng tơku\m tối tơbleăng ‘na khôi túa khên tơnôu 62 hơnăm Hâi mơjiâng Mố đo#i gâk tơkăng kong Việt Nam, 32 hơnăm Hâi kring gâk tâi tâng kuăn pơlê lơ 3/3.

Rôh tối tơbleăng kố ối tơtro\ng tung tơdroăng ki hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 tung pơlê pơla [ă mâu túa pơkâ ‘na hnoăng cheăng rak ngăn, mot lo, ing troăng tơkăng kong.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định