Tăng ngăn hâi: 1/3/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Mâu kong pơlê tung kong pơlê Dak Nông hiăng tơku\m po leh pơcháu xo mâu mố đo#i hơnăm 2021, chiân vâ chê 1 rơpâu ngế rơtăm lăm pro mô đo#i kring vế tơnêi têa. Leh pơchau xo mâu mô đo#i a mâu tơring, pơlê kong kơdrâm kong pơlê Dak Nông po tung pơla ai tơdroăng phiu ro, thâ tơdrêng, rak tơniăn tung pơla dế ai pơreăng COVID-19 tâ tú rơ-iô.

Tung kơxo# lối 900 ngế vâi rơtăm dêi kong pơlê lo lăm pro mô đo#i kring gak tơnêi têa ki hên mâu ngế sap 18- 25 hơnăm, ivá mo le\m túa má 1 [ă má 2 châ 50% kơpêng 90% ngế hriâm râ má 2 tơngi klêng. Ai 16 ngế hiăng hriâm klêi cao đẳng, đại học, trung cấp, 1 ngế đảng viên [ă 90% ngế đoân viên, lối 21% ngế rơtăm hdroâng kuăn ngo ki rêh ối amê.

Mâu rơtăm kong pơlê kô pêi tơdroăng cheăng lăm pro mố đo#i a Khu xiâm pơkuâ ngăn ko\ng an, Khu xiâm ngăn ‘na kih thuât (Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng), lưh đoân lêng kơno\ng 234, Kuân đoân 3 (Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng), Lưh đoân 573 (Kuân khu 5), Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng kong pơlê, Khu xiâm pơkuâ ngăn mố đo#i gak tơkăng kong kong pơlê [ă Ko\ng an kong pơlê.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định