Tăng ngăn hâi: 4/3/2021


VOV4.Sêdang – Khu tơru\m cheăng ngăn ki hôm má môi Việt Nam pơkâ kơxo# 100/Ki dâi le\m dêi Việt Nam – tung Top hơnăm 2021 ‘na tơdroăng mơnhên Top 100 kơchâi kâ [ă Top 100 tơmeăm ki kơnâ pro tơmeăm vâ ăm dêi Việt Nam (pơla hơnăm 2020 - 2021), tung mê, Dak Lak veăng ai môi túa kơchâi kâ [ă môi tơmeăm ki vâ ăm. Mê cho kơchâi chu lai prông tung klo\ng (kơpong ôm hyô ngăn nhâ loăng kuăn kiâ – tơdroăng mơhno ki le\m tro dêi kuăn pơlêa Ako\ Tam, pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột [ă tơpoăng ca cao ki klêi uâ ôh tá hơ’lâk tơmeăm ki ê dêi (Ko\ng ti pêi cheăng tiô rơnó Ca cao Nam Trường Sơn).

Khu tơku\m cheăng kô diâp {âng mơnhên ăm mâu kơchâi kâ, tơmeăm vâ ăm tung Top 100 drêng po leh ‘’Tơtrâm khu Top Việt Nam’’, tiô tối hdrối tơku\m po a hâi lơ 26/4/2021 a Pơlê kong kân Hồ Chí Minh. Tiah mê, tơdrêng [ă tơxông prông, í pheăng châ chêh tung inâi Top 100 túa kơchâi kâ kơhiâm Việt Nam (hơnăm 2011-2016), troh nôkố Kơpong ôm hyô ngăn a Ako\ Tam hiăng ai 2 túa kơchâi kâ châ chêh ‘mot tung Top 100 Việt Nam.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định