Tăng ngăn hâi: 6/3/2021

VOV4.Sêdang -  Australia hâi lơ 5/3 hiăng thế Vi [an châu Âu ( EC) séa ngăn nếo tơdroăng pơkâ mơdât tơdroăng  tê vaccine dêi Khu pro pơkeăng  AstraZeneca

Tung la ngiâ kố ah.Tung tối tơbleăng, Kăn xiâm ngăn pơkeăng Australia ăm ‘nâi, Australia  hiăng tối tơdroăng mê [ă Vi[an châu Âu tơbleăng [âng pơcháu tơpui kâ [ă hiăng thế kơ koan pơkuâ tơdroăng cheăng mê dêi Khu  tơru\m châu Âu séa ngăn pơkâ. Tung môi tơdroăng nếo tối, ngế Xiâm tơpui kâ Vi [an châu Âu hiăng môi tuăn [ă tơdroăng pơkâ dêi Italia mơdât tơdroăng chơ 250 rơpâu klo\ng vaccine mơdata Covid-19 dêi Khu pro pơkeăng AstraZeneca châ mơjiâng pro tung kong têa  Australia, xua Australia ôh tá xê kong têa ki dế tro hên Covid-19.A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng


BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định