Tăng ngăn hâi: 6/3/2021

VOV4.Sêdang - Khu kăn mâu kong têa Ả Rập tơtrâ tơdroăng ki Thổ Nhĩ kỳ [ă Iran veăng tơmâng tơdroăng tung kong têa Ả Rập. Tung hneăng hôp tơku\m po a Cairo, kong têa Ejipto, mâu Ngế xiâm tơpui kâ mâu kong têa Ả -Rập tơtrâ tơdroăng Thổ Nhỉ Kỳ [ă Iran veăng tơmâng mâu tơdroăng kong têa Ả-Rập. Pôa Sameh Shoukry, Ngế xiâm tơpui kâ dêi Êjipto  ăm ‘nâi , mâu kong têa Ả Râp tơtrâ khât kơ Thổ Nhĩ Kỳ lơ pơtối veăng tơmâng  mâu tơdroăng tung kơpong, lơ veăng ai mâu leăng kong têa kố ối tung mâu kong têa Ả Rập. Mâu luât pơkâ mê bú pro chiâng ai tơdroăng thăm rế ôh tá môi tuăn dêi rơpó . Mâu kong têa Ả-Rập thống nhất mơdêk tơru\m cheăng [ă tơru\m tơchoâm vâ tơtrâ mâu tơdroăng cheăng dêi Iran, tơru\m [ă lâp plâi tơnêi mơdât tơdroăng trếo tik nik Iran, ki mơnhâu pro ôh tá hơniâp le#m [ă kring tơniăn tung kơpong [ă lâp plâi tơnêi. 

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định