Tăng ngăn hâi: 6/3/2021

VOV4.Sêdang - Tiô pơkâ tơku\m po Tơ’noăng ivá kong polê Dak Lak roh má 9, hơnăm 2021-2022 dêi Vi [an kong pơlê mê tơdroăng a Hneăng tơ’noăng rôh kố ai 16 môn tơ’noăng. Mê cho mâu môn karatedo, voh tiô chal krá, futsal kơnốu, taekwondo, billiards, peăng p^ng po\ng, peăng [a long, peăng xâk í, kơtú [along vâi kơnốu, kơtâu, vovinam kơnốu, klê têa, kơtâu kơ’no\ng, pe\ng mơne\ng, trut loăng [ă hrot kơxái.

A hneăng hôp kô klâ pro 2 rôh, rôh má 1 châ tơku\m po sap ing khế 7 troh khế 11/2021 a mâu tơring; rôh ki khât po a khế 6/2022 a pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột. Vâ hbrâ mâu ngế, mơjiâng khu veăng tơ’noăng a râ kong pơlê, pơxiâm ing tơdế măng t^ng khế 3/2021, mâu tơring, pơlê kong krâm, kong kơdrâm pơxiâm tơku\m po hneăng hôp râ cheăm, bêng, pơlê kân ki hên gá tơ’noăng 5 môn tơngi klêng.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định