Tăng ngăn hâi: 2/3/2021

VOV4.Sêdang - Khu xiâm ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât lâp plâi tơnêi WHO nếo achê kố mơnhên tơdroăng kuăn pơlê lâp plâi tơnêi ivá kâi hbrâ mơdât pơrea\ng COVID 19, ing mê mơ’no troăng vâ hbrâ mơdât. Tiâ rơkong kơ-êng khu chêh hlá tơbeăng, ngế rơkê khoa hok dêi WHO mơnhên, nôkố lâp plâi tơnêi ai pá kơdâm 10% pơ’leăng mâ mơngế ai ivá kâi hbrâ mơdât virus SARS – CoV2.

Tung mê, tơdroăng châ tơ-[rê apoăng dêi mâu roh hriăn ple\ng trếo ki kâi mơdât pơrea\ng tung lâp plâi tơnêi ăm hlo, 50 – 60% pơ’leăng mâ mơngế a mâu kơpong kuăn pơlê rêh ối kơdrâm hiăng mơjiâng trếo ki kâi hbrâ mơdât pơrea\ng klêi kơ’nâi tro tâ pơrea\ng.

Laga, tơdroăng kố gá lâp pơlê kong kơdrâm, lơ kơpong, lơ kong têa châ tơdroăng tung châ ai trếo kâi mơdât pơrea\ng COVID 19. Sap ing ai pơrea\ng kân COVID 19 xông tâ tú tung lâp plâi tơnêi, ‘’trếo tung châ kâi mơdât pơrea\ng’’ đi đo cho pơkâ troh dêi hên kong têa vâ re\ng vêh rêh ối pêi cheăng tiah hmâ.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định