Tăng ngăn hâi: 25/2/2021


 

VOV4.Sêdang - Sap ing hâi lơ 1/7/2021 Luât nếo ‘na Kơjo kum mơngế ai hnoăng [a\ kăch măng kô xêt khât. Pơtối mê, kô tơ’nôm mơngế ai hnoăng [a\ tơnêi têa [a\ nho\ng o châ kơjo kum liăn mơngế ai hnoăng tơnêi têa.

Ki nhên, a khoăn 2, troăng 3 hiăng pro mơnhên nho\ng o dêi mơngế ai hnoăng [a\ kăch măng, mê cho: pâ, nôu, kơdrâi lơ kơnốu, kuăn (kuăn ki rơ’neh, kuăn păn), mơngế ai hnoăng păn mô đo#i ki hlâ tung tơplâ xâ. Khoăn 10, Troăng 16 pơkâ kơdrâi lơ kơnốu mô đo#i ki hlâ tung tơplâ xâ xo kơnốu lơ kơdrâi ki ê laga păn mô đo#i hiăng hlâ tung tơplâ xâ troh kân lơ rak ngăn pâ, nôu ai kuăn pro mô đo#i hlâ tung tơplâ xâ drêng ối rêh mê châ to\ng kum liăn rêm khế [a\ [aoh hiêm khăm pơlât. Xuân tiô luât nếo kơlo to\ng kum rêm khế dêi Jâ nôu Việt Nam khên tơnôu châ to 3 xôh tâng kơlo to\ng kum nôkố.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định