Tăng ngăn hâi: 5/3/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Thổ Nhĩ Kỳ tối tơbleăng, kong têa kố hbrâ rơnáu k^ tơkêa [ă Egipto ‘na troăng tơkăng kong a têa kơx^ Địa Trung Hải tâng tơdroăng ăm phêp. Tơpui tung um tơvi, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Thổ Nhĩ Kỳ ăm ‘nâi, kong têa kố mơni kô k^ môi tơdroăng tơkêa [ă Egipto tiô túa ki tơpui tơno ‘na xing xoăng tíu tơkăng kong a têa kơx^ tiô tơdroăng ki tơru\m cheăng pơla péa kong têa.

Thổ Nhĩ Kỳ hiăng tơdah môi tơdroăng ki hơniâp ro ing Egipto drêng pêi pro mâu tơdroăng tí tăng ‘nâi ple\ng têa châu têa kơxăng tung dế tơkăng kong têa kơx^ dêi kong têa kố a kơpong Địa Trung Hải [ă loi nhuo#m tíu tơkăng kong têa kơx^ dêi Thổ Nhĩ Kỳ. A khế hdrối, Egipto hiăng k^ 9 to tơdroăng tơkêa nếo tơdjâ troh ki tơbriât tê tí tăng ‘nâi a 24 kơpong ki phá tơ-ê dêi pó a têa kơx^ Địa Trung Hải.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định