Tăng ngăn hâi: 5/3/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Dmitry Peskov, Ngế kum cheăng tơpui kâ tíu pêi cheăng xiâm Kremlin, hâi lơ (4/3) krếo Pơhlăng [ă Alơmăng xúa ki tơdjâk troh Chin phuh Ukraina vâ rak tơniăn a peăng mâ hâi Lo kong têa kố, ki dế  hơkăng, kô ôh tá kâi mơdât.

Tơpui a hâi hôp [ă khu chêh hlá tơbeăng, Ngế kum cheăng tơpui kân tíu pêi cheăng xiâm Kremlin tối tô tuăn khât tơdroăng a peăng mâ hâi Lo Ukraina nôkố drêng pơtối ai tơdroăng tơplâ rế ó pơla Chin phuh Ukraina  [ă khu lêng xông tơtrâ.

Pôa Dmitry Peskov, ăm ‘nâi, Rusi kô xúa ki tơdjâk rơdêi dêi tơná vâ veăng hnê tối khu lêng xông tơtrâ a peăng mâ hâi Lo.

 A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định