Tăng ngăn hâi: 5/3/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơ koan hriăn ple\ng vaccine [a\ khăm pơlât, ối tung Khu xiâm ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât kong pơlê Khánh Hòa nếo kêi đeăng tơdroăng hnê mơhno tơdroăng mơnúa pâk, khăm pơlât, rah xo mâu ngế ki mơhno\ng pleăng vâ veăng mơnúa pâk vaccine COVID 19 roh má 2 dêi Việt Nam ai inâi cho Covivac. Sap ing hâi kố, lơ 5/3, mâu tíu cheăng tơdah hô sơ k^ veăng mơnúa pâk hneăng má 1 vaccine Covivac.

Kơ koan hriăn ple\ng Vaccine [a\ khăm pơlât tơru\m [a\ Hngêi trung Đăi hok Y Hà Nội, Hngêi pơkeăng mơgrúa pơrea\ng xôh pơkeăng kơdê pơrea\ng Tơnêi têa tơdah hô sơ, rah xo mâu ngế ki mơhno\ng pleăng vâ veăng mơnúa pâk.

Mâu ngế ki mơhno\ng pleăng hnoăng cheăng kố hơnăm sap ing 18 – 59 hơnăm, châ rơdêi, veăng hriăn ple\ng, tơdroăng ki châ hngăm, ‘nhông xo\n tơtro, rêh ối tung kơpong hriăn ple\ng. Mâu ngế ki pleăng kố kô châ khăm 9 xôh, châ pâk 2 trum vaccine Covivac, rêm trum kơtăn dêi pó 28 hâi. Klêi kơ’nâi pâk, vâi kô ối tung tíu hriăn ple\ng 24 chôu vâ châ khăm ngăn tơniăn.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định