Tăng ngăn hâi: 25/2/2021

 

VOV4.Sêdang – Vâ chê 258 rơtal 400 rơtuh liăn cho kơxo# liăn [ă tâi tâng ki pơxúa dêi tơmeăm ki kuăn pơlê, khu mơdró [ă mâu khu tơru\m cheăng pơlê pơla tung tơnêi têa [ă kong têa ê veăng tơlo liăn ‘măn kơd^ng vâ hbrâ mơdât pơreăng COVID-19. Ing kơxo# liăn mê, pơlê kong kân hiăng x^ng xoăng lối 86 rơtal liăn [ă tơmeăm ki châ xo ăm mâu tíu pêi tơdroăng cheăng hbrâ mơdât COVID-19 tung pơlê kong kân. 

Pơlê kong kân Hồ Chí Minh xuân veăng kum kong pơlê Hải Dương 2 rơtal liăn; kum 1 rơtal liăn ăm mâu đông lêng Mô đo#i gak tơkăng kong, mâu lêng kuăn pơlê [ă mâu khu pêi hnoăng cheăng lăm séa ngăn, tí tăng mơnhên, mơdât pơreăng a tíu tơkăng kong mâu kong pơlê Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Dak Nông, Dak Lak, Gia Lai, Kon Tum.

Pak^ng lăm pôu, hbru tơmeăm ăm mâu ngế cheăng ngăn pơkeăng, [ok thái pơkeăng veăng pêi tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 drêng troh Hâi Thái pơkeăng Việt Nam lơ 27/2 hơnăm kố. Tiô tối hdrối, Khu ngăn mơhnhôk cheăng, tơdah [ă x^ng xoăng kơxo# liăn kô pơtối ‘no 22,6 rơtal liăn vâ rôe tơmeăm khăm pơlât xuân veăng kum mâu tíu pêi cheăng khăm pơlât dế pêi tơdroăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng COVID-19.     

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định