Tăng ngăn hâi: 8/3/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Trương Hòa Bình, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa rơtế [ă Khu râ kăn Kuo#k ho#i kong pơlê Long An nếo ai roh trâm mâ kuăn pơlê ahdrối hneăng hôp má 11, Kuo#k ho#i hneăng má XIV [a\ mơgêi tơdroăng pêi cheăng dêi Khu râ kăn tung hneăng hơnăm XIV. Kăn teăng mâ Khu râ kăn Kuo#k ho#i kong pơlê Long An tối ăm ‘nâi hneăng hôp má 11 la ngiâ, Kuo#k ho#i kô séa ngăn, tơbleăng ăm pêi pro mâu tơbleăng mơgêi tơdroăng pêi cheăng hneăng hơnăm 2016 – 2021 dêi Kuo#k ho#i; Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i, Ho#i đong hdroâng mơngế [a\ mâu Vi [an dêi Kuo#k ho#i; dêi Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa, Chin phuh, Hngêi tơleăng xiâm, Kơ koan hnê arak luât xiâm [a\ Kơ koan xêo kế tơmeăm khoăng tơnêi têa [a\ hía hé.

Tíu roh trâm mâ kuăn pơlê

 

Xuân a roh trâm mâ, hên rơkong tơpui tối dêi kuăn pơlê pâ thế Kuo#k ho#i, mâu kơ koan tơnêi têa re\ng tơbleăng ăm pêi pro tiô pơkâ, tơdroăng pơkâ nhên hnê mơhno pêi pro mâu troăng dêi luât mơ’no liăn cheăng; tơbleăng ăm pêi pro ‘mâi rơnêu mâu pơkâ dêi Luât tơnêi tíu, Luât hngêi ối, …vâ môi tuăn tiô tơdroăng pơkâ, pro xiâm kối tung tơdah mâu tơdroăng tơkêa bro mơ’no liăn cheăng.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định