Tăng ngăn hâi: 26/2/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Tơbâ 70 hơnăm Hneăng hôp khu kăn rôh má 2 dêi Đảng Ko\ng san việt Nam, kơxê lơ 25/2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tơru\m [ă Khu pơkuâ ngăn Đảng kong pơlê Tuyên Quang tơku\m po Hneăng hôp ‘no tơdrêng ing um tơvi pơxá: Hneăng hôp khu kăn rôh má 2 dêi Đảng – Ki kơnía ‘na tơpui leăng [ă tơdroăng ki ai khât.

Pôa Nguyễn Xuân Thắng, Ngế cheăng tung khu xiâm kal kí, kăn pơkuâ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, kăn hnê ngăn Ho#i đong tơpui leăng Tơnêi têa pơkuâ po rôh hôp. A rôh hôp, pôa Nguyễn Xuân Thắng tối nhên hnoăng cheăng ki ai pơxúa kân dêi Hneăng hôp khu kăn rôh má 2, cho tơdroăng vâ Đảng pơkuâ tung plâ [ă cho mâu tơdroăng kal ki xiâm pơkâ [lêi chiâng dêi kăch măng Việt Nam.

Ing mê, ai tơ’nôm tơdroăng ki loi tơngah, krá rơdêi tung troăng hơlâ hơ’leh nếo, tơtro, rơkê ple\ng dêi Đảng pin tung la ngiâ tơ-eăng bâ dêi tơnêi têa [ă hdroâng mơngế [ă mâu tơdroăng pơkâ, troăng hơlâ, mâu hnoăng cheăng ki kal [ă mâu rôh mơnhông tơdroăng cheăng tung la ngiâ hiăng châ Hneăng hôp rôh má 13 dêi Đảng pơkâ mơ’no.

Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định