Tăng ngăn hâi: 26/2/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 25/2, a Hà Nội, Khu xiâm pơkuâ Ko\ng an tơku\m po leh pơxiâm ăm pêi cheăng Kơmăi kơmok chôu ‘măn tơdroăng kal tơnêi têa ‘na kuăn pơlê tung môi kơpong [a\ Tơdroăng tơkêa bro pêi kâ, xing xoăng ăm [a\ pơkuâ theh kăn kươk kuăn pơlê. Pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh; pôa Võ Văn Thưởng, Kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng rơtế khu râ kăn pơkuâ mâu khu xiâm, kơvâ cheăng tơnêi têa veăng roh leh.

 

Pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa xông tơpui a roh leh

 

Xông tơpui a roh leh, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối nhên, tung mơnhông mơdêk dêi roh hơ’leh xúa kơmăi kơmok roh má 4, tơdroăng hơ’leh nếo pơkuâ tơnêi têa tiô troăng rơxông nếo, hơ’leh pêi cheăng xúa kơmăi kơmok, hơ’leh rơkê, xúa khoa hok ko\ng nge# cho môi troăng pêi la ngiâ.

Tơdrêng amê, thăm mơnhông re\ng tơdroăng hơ’leh xúa kơmăi kơmok tung pơkuâ tơnêi têa tối tơdjuôm, tung pơkuâ kơpong kuăn pơlê rêh ối tối krê, ing mê, mơjiâng kơmăi rak tơdroăng kal kuăn pơlê tung tâi tâng mâu kơvâ cheăng, hbrâ tơxâng tiô kal vâ dêi rơxông nếo. Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkâ thế Khu xiâm pơkuâ Ko\ng an pơtối kêi đeăng tơdroăng rak ‘măn tơdroăng kal tơnêi têa ‘na kơpong kuăn pơlê rêh ối [a\ troăng pêi kâ, xing xoăng ăm [a\ pơkuâ theh kăn kươk, tơniăn tơdroăng kal kuăn pơlê thế mơnhên tơdrăng môi tuăn, tơniăn kring vế, gak ngăn  tơniăn tơdroăng kal kuăn pơlê.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định