Tăng ngăn hâi: 25/2/2021


VOV4.Sêdang - Tơdroăng ăm ‘nâi sap ing chin phuh Siam, pôa Wunna Maung Lwin, ngế xiâm tơpui kâ kong têa Maynmar rơtế [ă khu kăn ki ê hiăng troh a Bangkok a hâi lơ 24/2 vâ tơpui ‘na tơdroăng tơxul tơxal [ă ngế xiâm tơpui kâ pơla kong têa Siam [ă Indonesia. Kố cho rôh ki lăm kong têa ê ki apoăng dêi môi ngế kăn xiâm tơpui kâ kong têa Myanmar sap ing khu lêng kong têa kố pơkuâ a khế 2 kố nah. Tơdroăng pêi pro kố dêi peăng khu lêng hiăng tro tơtrâ ó khât dêi kuăn pơlê [ă mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi.

Rôh lăm pôu kong têa Siam dêi pôa Wunna Maung Lwin ôh tá xê tơdroăng ki tơku\m po păng ‘nâng, pôa hiăng ai rôh trâm dâng 1 chôu a tơraih tơ-[ai Don Muang a Bangkok [ă pôa Don Pramudwinai, ngế xiâm tơpui kâ kong têa Siam. A rôh trâm mâ, péa kăn xiâm tơpui kâ hiăng ai rôh tơpui tơno ‘na tơdroăng a kong têa Myanmar, malối cho ‘na troăng kal kí xuân môi tiah mâu tơdroăng tơtrâ dêi kuăn pơlê kong têa kố rơtế tôu tuăn dêi mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định