Tăng ngăn hâi: 26/2/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Antony Blinken, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Mih hâi lơ 26/2 ai rôh lăm pôu ‘’tơdrêng‘’ ki apoăng troh a Mexico [ă Canada. Tiô tơdroăng tối tơbleăng dêi Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Mih (Ned Price), hneăng lăm pôu po tơdrêng tung um tơvi vâ pro tơniăn tung pơla dế tâ tú pơreăng COVID-19 hlối tối ki kal dêi tơdroăng tơru\m cheăng pơla Mih [ă péa kong têa ki achê.

Pôa Antony Blinken kô trâm mâ krê Ngế xiâm tơpui kâ [ă Kăn xiâm ngăn cheăng kâ kong têa Mexico vâ tơpui ‘na tơdroăng tê mơdró pơla péa pâ, mâu tơdroăng pơloăng mơnúa tơchoâm, mâu tơdroăng kuăn pơlê lăm ối tíu ê tung kơpong, ‘na hyôh kong prâi hơ’leh [ă mâu tơdroăng ki ê ki rơtế vâ ‘nâi ple\ng.

Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định