Tăng ngăn hâi: 5/3/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 4/3, lăm pôu [a\ pêi cheăng a kong pơlê Thừa Thiên Huế, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hnê mơhno mâu khu xiâm, kơvâ cheăng re\ng pêi kêi đeăng tơdroăng tơkêa bro Pơkâ tơbleăng Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i tơbleăng ăm pêi pro mâu troăng pêi cheăng, troăng hơlâ ki krê [a\ kong pơlê Thừa Thiên Huế tiô troăng rak vế [a\ mơnhông mơdêk ki kơnâ tơmeăm khoăng pơlê xiâm roh ton nah [a\ khôi túa le\m tro Huế.

Po rơdâ pêi pro Pơkâ dêi Khu xiâm kal kí, troh nôkố Chin phuh hiăng mơjiâng tơdroăng tơkêa bro Pơkâ dêi Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i tơbleăng ăm pêi pro mâu troăng pêi cheăng, troăng hơlâ krê [a\ Thừa Thiên Huế. Tơdroăng tơkêa bro Pơkâ ăm phêp xúa mâu túa pơkâ pêi ki phá tơ-ê ‘na tơdroăng kân lơ ku\n, pơ’leăng mâ kuăn pơlê, tơdâng tơ’mô xo hnoăng liăn [a\ mơ’no liăn, pêi lo liăn rêm pơ’leăng mâ mơngế [a\ mơjiâng troăng pêi cheăng, troăng hơlâ krê vâ kum Thừa Thiên Huế mơnhông mơdêk, mơhnhôk mâu khu râ tung mơ’no liăn mơnhông mơdêk, rak tơniăn tơdâng tơ’mô pơla tơtêk cheăng kâ [a\ mơnhông mơdêk khôi túa le\m tro, ing mê chôa ‘lâng mơdêk pêi lo liăn ăm kuăn pơlê.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định