Tăng ngăn hâi: 25/2/2021

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 24/2, a tíu pêi cheăng Chin phuh, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkuâ hneăng hôp tiah hmâ Chin phuh tiô tơdroăng mơ’no tơdrêng tung um ‘na hbrâ mơdât pơreăng Covid-19. Veăng hôp amê ai mâu kăn rêm Khu xiâm, kơvâ cheăng, kong pơlê a mâu tíu hrik hyôh mơ’no.

Tối tơbleăng hnê mơhno a rôh hôp, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa thế  {ơrô cheăng Chin phuh, Khu xiâm ngăn pơkeăng pơlât tơru\m mơjiâng chêh hlá mơ-éa pơkâ dêi Chin phuh pơkâ tung hâi lơ 24/2 ‘na pâk pơkeăng vaccine [ă mâu ngế ki ăm châ pâk tê kơtê.

 

 

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối tơbleăng hnê mơhno a rôh hôp

 

Pơtối mê, ăm pâk hdrối cho mâu ngế cheăng ngăn pơkeăng a mâu tíu dế khăm pơlât, mâu hngêi pơkeăng tíu pêi cheăng khăm ngăn mơheăm, [ă mâu ngế cheăng pâk hrik mơheăm; mâu mố đo#i gak tơkăng kong, mâu ko\ng an a kơpong klâ krê; mâu ngế tí tăng ‘nâi mâu ngế ki achê mâu ki tâ pơreăng mâu ki tăng hdró kơpong dế mơdât pơreăng a kơpong dế ai ngế tâ pơreăng; mâu khu pleăng tơná cheăng hbrâ mơdât pơreăng.

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định