Tăng ngăn hâi: 2/3/2021

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 1/3, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng pơkuâ hneăng hôp tiah hmâ Chin phuh ‘na tơdroăng pơkâ nhên hnoăng pêi pro tiô pơkâ dêi Kuo#k ho#i ‘na tơku\m po tơdroăng cheăng mâu kăn ngăn kơpho# a Pơlê kong kân Hồ Chí Minh [ă mơnúa pêi ngăn tơdroăng tơku\m cheăng mâu kăn kơpho# [ă mâu luât pơkâ, luât ki mơnhông pơlê kong kân Đà Nẵng. pêi pro mâu tơdroăng pơkâ dêi Kuo#k ho#i hneăng 14, mâu kăn kơpho# châ tơbleăng a Đà Nẵng [ă Pơlê kong kân Hồ Chí Minh.

Khu xiâm ngăn tơdroăng cheăng pêi hiăng tơru\m [ă péa pơlê kong kân [ă mâu kơ koan tơdjâk troh mơjiâng hlá mơ-éa chêh pơkâ dêi Chin phuh hnê pêi mâu tơdroăng pơkâ Kuo#k ho#ị Klêi mâu khu xiâm, kơvâ cheăng tối mâu tơdroăng pêi pro. Pôa Nguyễn Xuân Phúc thế mâu kơvâ cheăng, kong pơlê pêi mâu tơdroăng pơkâ dêi Kuo#k ho#i ‘na mơjiâng mâu kăn kơpho#. Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối tiah kố, thế re\ng ai tơdroăng pơkâ hnê mơhno tiô mâu pơkâ dêi Kuo#k ho#i vâ pro xiâm tơku\m po khu kăn pêi cheăng.

‘Na tơdroăng pơkâ, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối nhên, mâu khu tơru\m cheăng tung kơpho# thế pêi tro tiô pơkâ tơrêm tíu la xuân thế tơniăn tơtro môi tuăn, tiô khu xiâm pơkâ dêi tơnêi têa ing Tíu xiâm tơnêi têa troh kong pơlê pro tro tiô pơkâ dêi luât.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định