Tăng ngăn hâi: 8/3/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa nếo ai rôh trâm mâ kuăn pơlê a pơlê kong kân Hải Phòng, tơbleăng tơdroăng hbrâ roh hôp má 11 Kuo#k ho#i hneăng 14, tối tơdroăng dêi mâu kăn Kuo#k ho#i pơlê kong kân hneăng hdrối. Pôa Nguyễn Xuân Phúc ăm ‘nâi, hneăng hdrối, Khu kăn Kuo#k ho#i pơlê kong kân ki Ngế pro xiâm hnê ngăn cho ngế tung khu hiăng tơmâng hnê tối, hnoăng cheăng pêi tung tơdroăng tơleăng mơnhên mâu tơdroăng vâ kuăn pơlê dêi pơlê kong kân tối, pêi klêi hnoăng cheăng kăn Kuo#k ho#i dêi pơlê kong kân, đi đo loi khât dêi kuăn pơlê kong kân.

Ngế pro xiâm hnê ngăn tối tơbleăng [ă kuăn pơlê Hải Phòng

 

‘Na troăng hơlâ mơnhông mơdêk Hải Phòng tung la ngiâ, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối pơlê kong kân thế mơnhông rơdêi 3 tơdroăng ki xiâm tung cheăng kâ, mê cho: cheăng kâ a têa kơx^, ‘na kơmăi kơmok ki dâi le\m [ă ôm hyô.

Hải Phòng xuân kơdo mơ-eăm chiâng tíu xiâm hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tuăn ngôa rơkê kơpong k^ng têa kơx^ peăng Kơnho\ng cho kơphô# rơkê ple\ng, mơnhông cheăng tiô túa nếo, tơxâng rêh ối, cho pơlê kong kân ki djâ troăng le\m ahdrối dêi Việt Nam.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định