Tăng ngăn hâi: 7/3/2021

VOV4.Sêdang - A chêng ngo Langbiang, pơlê kân Lạc Dương, tơring Lạc Dương, kong pơlê Lâm Đồng ki hên cho hdroâng kuăn ngo K’ho rêh ối hiăng ton ing rơxông hdrối mê hía nah. Mâu hơnăm achê pơla kố, kơnôm hlê ple\ng hên tung tuăn tơmiât, túa pêi pro, hơ’leh túa pêi chiâk deăng ki ôh tá dâi chiâng túa pêi chiâk deăng ki xúa kơmăi kơmok, hnối ai tá tơdroăng ki hloh hlê, [e\ng [eăn tung pơtối mơdêk mơhno túa le\m tro dêi hdroâng kuăn ngo tơná vâ po rơdâ mâu túa cheăng ki nếo, mê cho mơjiâng mâu tơmeăm khoăng vâ kum ăm tơmối mot ôm hyô, tơdroăng rêh kâ ối dêi kuăn pơlê a pơlê kân Lạc Dương dế pơtối hơ’leh rêm hâi.

 

 

Nếo kơxu dêi mâu kloăng kơphế ki dó inâi K’ho vâ teăm chiân kơphế ăm vâi, nâ Cơ Liêng Este, ối a pơlê B’Nơr C, pơlê kân Lạc Dương, tơring Lạc Dương, kong pơlê Lâm Đồng thâ vêh ‘mâi hdôu hdrâ i le\m mâu jiâ, rơmoăng ki tơná nâ te\n dêi vâ teăm djâ mơhno tung tíu ki ăm tơmối mot ngăn. Nâ Cơ Liêng Este tối tiah kố, rơpo\ng nâ pêt mơjiâng kơphế Arabica ki krúa le\m, dó inâi coffee K’ho, [ă hnối te\n jiâ, rơmoăng cho hnoăng cheăng tiô khôi vâi krâ roh nah, kal athế rak vế, pêi pro [ă hnối tơbleăng mơhno ăm rêm ngế tơmối achê hơngế. Khoh châ chiâng ai tơdroăng tơru\m cheăng kố, tơdroăng pêi cheăng kâ dêi rơpo\ng nâ hiăng chía tơniăn [ă hiăng châ mơnhông hên tâ vâ pơchông ngăn [ă roh hdrối nah.

 

 

Vâi krâ-nho\ng o hdroâng kuăn ngo K’ho djâ tơdroăng to\n chêng tơgôu koăng vâ mơđah ăm tơmối ôm hyô

 

Vâ mơnhông hnoăng cheăng te\n hmôu jiâ ki ahdrối tâ mê cho tơdroăng ki athế pơtối rak vế hnoăng cheăng, pơtối hnê mơhno ăm kuăn ‘ne\ng, cháu chái vâ ga pôi tá hía lôi xua kố cho tơdroăng cheăng ki vâi krâ hiăng hnê djâ, ‘măn ăm. Pơtối mê, pin xuân kal mơhno tơbleăng mâu ếo pơtâk, hmôu jiâ vâ tơmối ing tíu ki ê troh tí tăng ‘nâi plen\g tơdroăng cheăng ki kơnía git ki vâi krâ hiăng hnê ‘măn, tơdroăng cheăng kố athế re\ng bro [ă ko\ng. Xua ti mê, maluâ ôh tá pêi lo liăn tơ’mô [ă pêi pêt kơphế krúa la á xuân kal athế tơru\m cheăng vâ tối tơbleăng [ă tê tơmeăm ki kố ăm tơmối.

Rơtế [ă te\n hmôu jiâ [ă pêt kơphế krúa ki hiăng ai inâi mê, pơlê pơla hdroâng K’ho a pơlê kân Lạc Dương ối mơnhông cheăng pế drôu xiâm vâ tê ăm tơmối. Ki rơhêng vâ tối, vâi krâ hiăng mơdêk hnoăng cheăng châ tơ-[rê tâ drêng rak vế to\n chêng tơgôu koăng - cho tơdroăng ki hiăng châ UNESCO mơnhên cho kơnía git dêi kuăn mơngế, xo ing tơdroăng kố vâ to\n mơđah ăm tơmối mot ngăn. Dế nôkố, pơlê kân hiăng mơjiâng 11 khu, mâu ngế ki to\n chêng tơgôu koăng mê đi đo lăm mơđah ăm tơmối vâ châ ngăn, châ tơmâng. Tiô pôa Păng Ting K’Rè, ngế ki pơkuâ khu to\n chêng a pơlê Dờng 1, pơlê kân Lạc Dương tối, mơnhông ôm hyô ing tơdroăng to\n chêng tơgôu koăng [ă pế pơchên hmê kơchâi tiô khôi túa vâi krâ roh nah hiăng veăng kum ai cheăng pêi, mơdêk tung pêi lo liăn ngân ăm pơlê pơla hdroâng K’ho a kơpong kố.

Á pơtối rak vế tơdroăng mơhriâm, mơđah to\n chêng tơgôu koăng vâ mơđah ăm tơmối ngăn, tơmâng, môi pâ cho tơdroăng ki vâ rak vế, môi pâ cho tơdroăng vâ mơdêk dêi tơdroăng rêh ối, mơjiâng cheăng pêi, pêi lo liăn ngân ăm rơpo\ng hngêi. Pak^ng mê, kố cho tơdroăng ki veăng pơtối rak vế, chôu ‘măn mơhno túa le\m tro, hnê mơhno ăm khu rơxông nếo vâ vâi i hlê ple\ng ‘na chêng koăng tơná pin, mê cho tơmeăm khoăng xua nôu pâ, jâ pôa hiăng ‘măn ăm, cho tơmeăm khoăng ki kơnía kân ăm hdroâng kuăn ngo K’ho tối krê [ă pơlê pơla hdroâng kuăn ngo a Tây Nguyên tối tơdjuôm.

Pơtối pêi pro hên mâu tơdroăng cheăng ki ăm tơmối mot ôm hyô cho vâ pêi lo liăn ngân, tơdrêng amê, xuân cho veăng vâ kum rak ‘măn, chôu vế mâu tơdroăng ki kơnía git dêi mơhno túa le\m tro, cho troăng hơlâ ki mơnhông ó rơdêi dêi hdroâng kuăn ngo K’ho a pơlê kân Lạc Dương, tơring Lạc Dương, kong pơlê Lâm Đồng. Pôa Kra Jan Meng Nôl, kăn [o# ngăn ‘na mơhno túa le\m tro pơlê kân Lạc Dương tối tiah kố, sáp ing hâi ki vâi krâ-nho\ng o ‘nâi mơjiâng pro tơmeăm khoăng vâ tơ’mot tơmối mot ôm hyô, mê kuăn pơlê akố hiăng chía kơdroh tơdroăng kơtiê, tơdroăng rêh kâ ối dêi kuăn pơlê chía hiăng tơniăn.

A pơlê kân Lạc Dương kố ai Khu to\n chêng tơgôu koăng đi đo mơđah ăm tơmối i mot ngăn, klêi mê, vâi xuân ối pơtối rak vế dêi tơdroăng to\n chêng tơgôu koăng a pơlê cheăm tơná. Pak^ng mê, mâu pơlê ki cheăng tiô khôi hmâ vâi krâ nah, môi tiah pế drôu xiâm, te\n hmôu jiâ xuân châ pơtối rak vế vâ tơ’mot tơmối mot ôm hyô. Tơdroăng kố hiăng kum vâi krâ-nho\ng o châ rak vế, mơdêk khôi túa le\m tro ki hên mơngiơk, hên túa, ing mê, xuân mơjiâng chiâng troăng prôk ki nếo dêi kơvâ tơ’mot tơmối mot ôm hyô a pơlê cheăm. Mâu tơdroăng cheăng kố hiăng pơtroh chiâng châ tơ-[rê, veăng kum hơ’leh ăm tơdroăng rêh kâ ối, mơjiâng cheăng pêi [ă thăm mơdêk tơdroăng pêi lo liăn ngân ăm tơná vâi krâ-nho\ng o. Dế nôkố, hên rơpo\ng hiăng ai tơdroăng rêh kâ ối chía tơtêk tâ hdrối nah, mâu rơpo\ng ki ‘nâ xuân hiăng chía kro, châ mơjiâng hngêi péa pái tal, châ rôe rơxế ô tô drêng pêi pro mâu hnoăng cheăng ki tơ’mot tơmối mot ôm hyô kố.

Kơnôm ‘nâi ple\ng mơdêk tơmeăm khoăng ki ai hlâu ‘na khôi túa, vêa vong dêi hdroâng kuăn ngo tơná, mơngế K’ho a chêng ngo Langbiang, pơlê kân Lạc Dương, tơring Lạc Dương, kong pơlê Lâm Đồng hiăng po hên mâu túa cheăng ki vâ tơ’mot tơmối mot ôm hyô, ing mê, cho vâ thăm rế mơnhông pêi cheăng kâ xuân rế vâ mơhno khôi túa vêa vong hdroâng kuăn ngo tơná. {ă troăng prôk ki tơtro mê, môi rơnó hơngui ki nếo dế troh [ă tơkêa tơhrâ kô pơtroh mâu tơdroăng ki hơ’leh nếo, ó rơdêi hên tâ a kơpong tơnêi Lạc Dương kố.

 

Quang Sáng chêh

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định