Tăng ngăn hâi: 25/2/2021


VOV4.Sêdang - Pôa Antony Blinken, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Mih hâi lơ 24/2 ăm ‘nâi, kong têa Mih kô pơtối pêi pro tơdroăng ki vêh mot tơru\m [ă mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi’’ tiô túa ki veăng tung rôh tâ ph^u pôk mâu khu cheăng ki păng ‘nâng a Ho#i đong hnoăng kuăn mơngế Khu lâp kong têa hneăng hơnăm 2022 – 2024. Tơbleăng kố nếo châ ngế xiâm tơpui kâ kong têa Mih pơtroh ăm kơ koan kố ing video ki châ hrik hdrối mê.

Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Mih rơtế amê hnối krếo thế tơdroăng ki to\ng kum dêi mâu kong têa ki tơru\m cheăng Ho#i đong hnoăng pơkuâ Khu lâp kong têa vâ Mih châ mot tung kơ koan kố. Tung rôh pơkuâ dêi pôa Donald Trump, [ă troăng hơlâ tơniăn krê, Mih hiăng lo ing Ho#i đong hnoăng pơkuâ Khu lâp kong têa hơnăm 2018.

Laga, drêng pôa Joe Biden, châ pôk pro kăn xiâm pơkuâ kong têa, pôa hiăng ăm kong têa Mih vêh tơru\m [ă khu kố [ă hnoăng cheăng tơnêi têa séa ngăn mâu kong têa ki tơru\m.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định