Tăng ngăn hâi: 6/3/2021

VOV4.Sêdang - Khu xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Mih tối ăm ‘nâi, mâu ngế xiâm tơpui kâ [ă ngế xiâm ngăn ‘na lêng kong têa kố híăng ai roh hôp tơpui mơ’no tơdrêng tung um tiô troăng hyôh internet [ă ngế xiâm tơpui kâ [ă ngế xiâm ngăn lêng kong têa Nhuk. Péa pâ pơrá hiăng vâ môi tuăn kô pơtối tơru\m cheăng hên tâ ‘na luât  kring vế, gak ngăn k^ng têa kơx^ ki nếo dêi Sinuâ. A hneăng hôp mê, mâu kăn xiâm hiăng vêh tơbâ nếo tơdroăng ki tơtrâ ó rơdêi dêi vâi [ă mâu tơdroăng kơdo mơ-eăm xêh môi pâ vâ hơ’leh ‘na tơdroăng ki tơplâ tơplong a Biển Đông [ă Biển Hoa Đông, mơhno tối tuăn mơno tô ó khât ‘na luât kring vế têa kơx^ dêi Sinuâ. Luât ki kố hiăng châ peăng Sinuâ mơ’no a khế hdrối ăm phep khu lêng [ă kan sat kring vế xúa pháu hơnêa tung kơpong têa kơx^ ki Sinuâ ngăn mê cho hnoăng cheăng dêi tơná.

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định