Tăng ngăn hâi: 8/3/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Lloyd Austin, Kăn xiâm pơkuâ lêng Mih tối tơbleăng mâu ngế ki pe\ng răng on [â a môi đông lêng dêi Iraq, tíu ki ai mâu lêng Mih hmuâ kô pôu râng mâu tơdroăng. Hdrối mê, mâu kăn lêng Mih ăm ‘nâi, tơdroăng pe\ng [â a môi đông lêng tơ-[ai Al Asad a kong pơlê Anbar, peăng mâu hâi lu kong têa Iraq lơ 4/3 ăm hlo, mê cho mâu mâu khu lêng kuăn pơlê châ Iran veăng kum.

La peăng Iran hiăng tối oh tă xê dêi tơná pro tơdroăng mê. Kăn xiâm pơkuâ ngăn lêng Mih tối nếo tiah kố, Mih kô pêi pro tu\m tơdroăng ki kal vâ kring vế mơngế Mih [ă ki pơxúa dêi Mih tung kơpong. Pak^ng mê tơbleăng tơtrâ dêi Mih kô hbrâ rơnáu nhên [ă tơtro. Hâi lơ 7/3, Khu xiâm pơkuâ xiâm dêi lêng Mih hiăng ăm tơ-[ai kơ’neh [om roh má 4 a kơpong kố.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định