Tăng ngăn hâi: 6/3/2021

VOV4.Sêdang - Pái kong têa châu Âu ai Ăng-glê, Pơhlăng [a\ Alơmăng hiăng tơtrâ môi tơdroăng tơkêa bro pơkâ dêi Kơ koan pơkuâ trếo tik nik lâp plâi tơnêi ‘na tơdroăng hdreăm hôu Iran tung tơdroăng kơdroh tơru\m cheăng [a\ kơ koan kố. Pơkâ xiâm dêi mâu kong têa châu Âu vâ ví pro thăm hơkăng [a\ Iran [a\ lôi ăm roh tơ’lêi hlâu tơpui tơno.

Pôa Ned Price, Ngế tơpui kâ Khu xiâm tơpui kâ kong têa Mih hiăng phiu ro tơdroăng kố dêi 3 kong têa tơru\m châu Âu, ngăn mê cho tơdroăng mơ-eăm tơpui kâ ki Mih tơkôm kô ai tơdroăng ki veăng tá kong têa Iran. Pôa Net Price mơnhên, Mih đi đo hbrâ veăng roh tơpui tơno. Tơdrêng amê, pôa Antony Blinken, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Mih tơbleăng Mih kô pro pơhôi mâu luât pơxâu phâk tâng Iran pêi tiô tơkêa tung tơdroăng môi tuăn.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định