Tăng ngăn hâi: 8/3/2021

 

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 7/3, Khu lâp kong têa rơtế [ă mâu kong têa Mih [a\ Alơmăng hiăng tối mơnhên ki kal dêi tơdroăng tơku\m po roh hôp Kuo#k ho#i Libya a hâi môi lơ 8/3, [a\ ai tu\m mâu kăn teăng mâ vâ loi tơngah khât ăm Chin phuh nếo. Pôa Jan Kubis, Kăn teăng mâ Khu lâp kong têa a kong têa Lybia tối ăm ‘nâi, roh hôp ai pơxúa kal khât tung tơdroăng tơku\m po mâu roh tơpui tơno nhên [a\ séa ngăn tơdroăng ki loi tơngah vâ mơjiâng Chin phuh xua pôa Abdel Hamid al-Dabaiba, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Lybia ối a ko pơkuâ.

Pôa Jan Kubis mơnhên tối roh tơdroăng loi tơngah cho môi troăng ki kal ki ê vâ châ môi tuăn [a\ tơtro luât dêi mâu troăng pơkâ pêi [a\ Khu râ kăn pơkuâ Libya vâ châ môi tuăn, hnoăng pơkuâ [a\ tơniăn dêi tơnêi têa. Peăng dêi tơná, pôa Oliver Ovtsha, Kăn teăng mâ kong têa Alơmăng a kong têa Libya tối ăm ‘nâi Kuo#k ho#i kong têa Libya dế ai roh tơ’lêi ki rơhêng vâ tối vâ to\ng kum Chin phuh pơtân, ing mê mơnhông tơdroăng ki môi tuăn tơnêi têa môi xôh nếo.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định